Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Гроші та кредит 6-те вид., переробл. і доповн

Гроші та кредит: підручник / [М. І. Савлук, А. М. Мороз, І. М. Лазепко та ін.] ; за наук. ред. М. І. Савлука ; [редкол.: М. І. Диба (голова), І. Б. Івасів, А. М. Мороз та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 6-те вид., переробл. і доповн. – К. : КНЕУ, 2011. – 590 с. – (До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана)

У підручнику висвітлено теоретичні аспекти функціонування в ринковій економіці таких економічних категорій, як гроші, кредит, процент, грошовий та валютний ринки, визначені на цій основі методологічні засади формування, розвитку та діяльності банків, банківської, грошової та валютної систем. Проаналізовані процеси розвитку кількісної теорії грошей, сутність кейнсіанських та монетаристських грошових концепцій. Розкриті механізм формування пропозиції грошей та роль грошей у ринковій економіці.

Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти третього та четвертого рівнів акредитації, аспірантів, викладачів, наукових і практичних працівників.

 
ЗМІСТ  
   

 

Остання редакція: 01.12.14