Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія економічної думки України

Корнійчук Л. Я. Історія економічної думки України: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 431 с.

У навчальному посібнику проаналізована історія економічної думки України від найдавніших часів до сучасності. Розглянуті економічні питання в друкованих джерелах Київської Русі, козацько-гетьманської доби. Простежена еволюція економічної думки України, що формувалась у різних наукових школах і напрямах: класичний напрям, Київська психологічна школа, Українська школа фізичної економії та ін.

Посібник розрахований на викладачів і студентів економічного профілю, економістів. Він буде корисний широкому колу читачів, які цікавляться питанням української історії.

 
ЗМІСТ  
Передмова
3
Розділ 1. Предмет і завдання курсу «Історія економічної думки України»
5
Література
10
Розділ 2. Господарська діяльність та господарські уявлення населення українських земель в праісторичні часи
11
1. Спрямованість господарського життя та формування економічних уявлень стародавнього населення України 
11
2. Суспільно-економічні погляди Анахарсіса
17
3. Побут і суспільно-економічні уявлення праслов’янських, слов’янських та українських народів переддержавної  доби
20
Література
23
Розділ 3. Економічна думка в Київській Русі
25
1. Економічні питання в «Літопису Руському»
26
2. Економічні ідеї в «Правді Руській»
30
3. «Слово о законі і благодаті» митрополита Іларіона Київського
34
4. «Слово»  Данила Заточеника
38
Література
42
Розділ 4. Економічна думка епохи Відродження і Реформації (литовсько-польська доба)
43
1. Економічні погляди діячів та ідеологів братського руху 
44
2. Станіслав Оріховський-Роксолан
51
3. Суспільно-економічні погляди Івана Вишенського
54
Література
60
Розділ 5. Економічна думка в козацько-гетьманську добу
61
1. Економічні погляди та економічна політика гетьманів
63
2. Економічна думка в козацьких літописах (Літопис Самовидця; Літопис Грабянки; Самійло Величко, Літопис)
75
3. Економічні питання у світській та духовній літературі
86
4. Економічні вимоги українського шляхетства і козацької старшини
96
5. Економічні погляди філософа-просвітника Я.П. Козельського
106
6. Суспільно-економічні догляди та економічні пропозиції С.Десницького
112
7. Економічні погляди Г.С. Сковороди
118
Література
124
Розділ 6. Класичний напрям економічної думки
128
1. «Домоводство» В.Н. Каразіна
128
2. «Економічна система» М. Балудянського
137
3. Т.Ф. Степанов – автор першого курсу політичної економії російською мовою
145
4. І. Вернадський – дослідник політичної економії та історії економічних учень 
152
5. М.І. Зібер – видатний вчений і громадський діяч
162
6. Прихильники ідей класичної школи політичної економії М. Вольський, Г. Цехановецький, М. Коссовський
172
Література
177
Розділ 7. Київська психологічна школа політичної економії
180
1. М.Х. Бунге – видатний економіст-теоретик і державний діяч
181
2. «Основи політичної економії» Д.І. Піхна
191
3. «Теорія цінності» А.Я. Литоновича
198
4. Вчення про економічне явище Р.М. Орженцького
204
5. «Теорія розцінки господарських благ» О.Д. Білімовича
211
Література
219
Розділ 8. Економічні ідеї громадівства
222
1. Економічні питання в журналі «Основа» і газеті «Київський телеграф» як органах громадівців
224
2. Економічні погляди громадівців на сторінках «Записок» Південно-Західного відділу російського географічного товариства
229
3. Економічні погляди М. Драгоманова
233
4. Т. Рильський як «хлоп оман та економіст»
236
Література
245
Розділ 9. Українська школа фізичної економії
247
1. С.А. Подолинський – засновник української школи фізичної економії 
247
2. В. Вернадський – завершувач справи Подолинського 
258
3. Формування і розвиток ідей фізичної економії М. Д. Руденком
262
Література 270
Розділ 10. Економічні питання в працях І. Франка та його прихильників
271
1. Видатний український економіст-статистик В. Навроцький
272
2. Економічні погляди Остапа Терлецького 
277
3. Суспільно-економічні погляди М. Павлика
281
4. І. Франко як економіст
286
Література
294
Розділ 11. Економічна-кооперативна думка в Україні
297
1. М.П. Баллін – піонер українського кооперативного руху
298
2. «Артільний батько» М. Левитський
304
3. Теоретик кредитної кооперації С. Бородаєвський
313
4. «Теорія кооперації» Б. Мартоса
321
Література
327
Розділ 12. Внесок українських економістів у розвиток світової економічної думки (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)
329
1. Туган Барановський – всесвітньовідомий економіст
330
2. Економіст-математик Є.Є. Слуцький
355
3. М.П. Яснопольський – засновник першої у світі школи територіальної фінансової економетрії 
369
Література
380
Розділ 13. Економічна думка в Україні в радянській період
383
1. Основні напрями економічної думки в період 1917 – середина 30-х років
384
2. Криза економічної науки, її формування за соціальним замовленням (30-50-ті роки)
395
3. Економічна думка 60-80-х років
402
Література
417
Іменний покажчик 421

 

Остання редакція: 03.11.14