Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Представники школи

Остання редакція: 28.10.14
Засновники

КОРНІЙЧУК Людмила ЯківнаЛ. Я. Корнійчук - відома українська дослідниця, визнаний фахівець в галузі економічної теорії та історії економічної думки, доктор економічних наук, професор, один із наймудріших та найшановніших викладачів КНЕУ, цілеспрямована, відповідальна, добра та щедра людина. У середині 1950-х - на початку 1960-х років за її участю вихо­дить низка фундаментальних колективних праць, зокрема: «На­риси з історії економічної думки на Україні» (1956), «Економічні погляди С. А. Подолинського» (1958), «З історії економічної ду­мки на Україні» (1961). Зазначені наукові розробки Л. Я. Корній­чук та її колег поклали початок ґрунтовним дослідженням в галу­зі історії української економічної думки. Із 1962 р. наукова та педагогічна діяльність Л. Я. Корнійчук тісно пов'язана з Київським інститутом народного господарства. Тут вона підготувала та успішно захистила докторську дисертацію на тему «Суспільно-економічна дум­кана Україні в 70-х роках ХІХ ст.» (1972).

Детальніше

Після відновлення політичної незалежності України Людмила Яківна виступала автором одного з перших навчальних посібни­ків, виданих в незалежній Україні, - «Історія економічної думки України» (1993). Потім було видання підручника за редакцією Л. Я. Корнійчук «Історія економічних учень» (1999), підготовка та опублікування за її участю підручника «Історія економічних учень» (2001) та навчально-методичного посібника для самостій­ного вивчення дисципліни «Історія економічних учень» (2002). У 2000 р. Л. Я. Корнійчук підготувала видання «Вибраних творів» С. Подолинського. Навчальним посібником нового покоління ставпосіб­ник «Історія економічної думки України» (2004).Професор Л. Я. Корнійчук є автором майже 100 друкованих праць, присвячених актуальним проблемам економічної теорії та історії економічної думки, серед яких історико-економічні аспек­ти проблеми сталого розвитку, дослідження української школи фізичної економії, питання змісту політичної економії та ін.

Основні праці:

 • М. Х. Бунге - засновник Київської психологічної шко­ли політичної економії/ Л. Я. Корнійчук // М. Бунге: сучасний дискурс : [монографія] / за ред. В. Д. Базилевича. - К. : Знання,
 • Теоретичні основи реалізації концепції сталого роз­витку/ Л. Корнійчук // Економіка України. - 2010. - № 2. - С. 72-83.
 • Що день придешній нам готує? (план чи ринок). – Стратегія економічого розвитку України: зб. наук. праць. – № 32. – 2013. – С. 238–246.
 • З історії економічної думки на Україні/ АН УРСР, Ін-т економіки ; [редкол.:В. П. Теплицький, Л. Я. Корнійчук, Є. А. Шаблій]. - К., 1961. – 348 с.
 • Суспільно-економічна думка на Україні в 70-х роках XIX ст. : [монографія] / Л. Я. Корнійчук. - К. : Вид-во Київ. ун­ту, 1971. - 253 с.
 • Історія економічної думки України: навч. посібник / Л. Я. Корнійчук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т. - К. : КНЕУ, 2004. - 431 с. - (До 100-річчя Київського наці­онального економічного університету)

ФЕЩЕНКО Валентина Михайлівна - Доктор економічних наук,професор, заступник завідувача кафедри історії та теорії господарства з наукової роботи. Стаж роботи: 30 років. У 1980 р. з відзнакою закінчила економічний факультет Київського університету ім. Т. Г. Шевченка, спеціальність «Політична економія». Навчалася в аспірантурі Інституту економіки АН України. У 1984 р. захистила кандидатську дисертацію, у 2005 р. –докторську за темою: «Економічна думка України про становлення і розвиток ринкових відносин (друга половина ХІХ –початок ХХ ст.). В КНЕУ працює з 2000 року.

Напрямки наукових досліджень: історія економічної думки України, історія економічних учень, сучасні економічні теорії.

Опубліковано більше 60 наукових праць. Основні з них:

 • Дослідження з історії економічної думки в Україні (кінець ХІХ – ХХ ст.) / відп. ред. Т.І Дерев’янкін (у співав.) – К.: Наукова думка, 1996. – 139 с.
 • Реферат-дайджест творів Дж. М. Кейнса «Трактат про грошову реформу», «Загальна теорія зайнятості, процента та грошей» / Референт-укладач В. М. Фещенко. – К.: АУБ, 1999. – 189с.
 • Реферат підручника А.Маршалла «Принципи економічної науки» (Реф.-укл. Фещенко В.М.) – К.: АДС «УМК Центр», 2001. – 211 с.

Детальніше

 • Дослідження проблеми становлення та розвитку ринкового господарства в працях економістів України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. /Монографія – К.: КНЕУ, 2003.
 • Є.Є.Слуцький. Теорія граничної корисності / За ред.. д-ра екон. наук В.М.Фещенко. Упоряд.: В.М.Фещенко, Т.В.Куриленко. – К.:КНЕУ, 2006. – 528 с.
 • Енциклопедія страхування (наукове редагування). – К.: УАФР, 2008.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.– К.: КНЕУ, 2008, – 248 с.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.–К.: КНЕУ, 2010, – 743 с.
 • Сучасні економічні теорії : навч. посіб. / В.М.Фещенко. – К.: КНЕУ, 2012. – 474 с.
 • Історико-економічні дисципліни в системі економіних наук. – Економічна теорія. – 2011. – № 4. – с. 73–78 (у співавт.).
 • Ідеї німецької історичної школи в обгрунтуванні ринкової трансформації господарства українською думкою (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) – Історія народного господарства та економічної думки України: Збірник наукових праць. – Вип. 46. – 2013. – 9 – 21.

Послідовники

 

АНТОНЮК Станіслав НикифоровичКандидат економічних наук, доцент, заступник завідувача кафедриісторії та теорії господарства. Стаж роботи:28 років. Вищу освіту одержав в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка в 1978 р. за спеціальністю «Політична економія». У 1986 р. захистив кандидатську дисертацію за темою «Исследование К. Марксом социально-экономических процессов пореформенной России и его значение для развития пролетарской экономической теории». Почав працювати в КНЕУ в 1999 році.

Напрямки наукових досліджень: історія та теорія господарства, історія економічних учень, сучасні економічні теорії.

Опублікував 43 науковіпраці. Останні з них:

 • «Нариси політико-економічної літератури» як результат теоретико-економічних пошуків і узагальнень М. Х. Бунге — науковця, професора і реформатора» / Вчені записки: Наук . зб. — Вип. 6. — К.: КНЕУ, 2004.
 • Академік Орженцький Р.М. – представник Київської економічної школи. – Вчені записки: Наук. зб. – Спец. Випуск. – К.: КНЕУ, 2006.
 • Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.– К.: КНЕУ, 2006, – 664 с.

Детальніше

 • Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.– К.: КНЕУ, 2008, – 248 с.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.– К.: КНЕУ, 2010, – 743 с.
 • Розвиток економічної науки в Київському економічному університеті (перша третина ХХ ст.) – Економічна теорія. – 2--11. – № 4.
 • М.В. Довнар-Запольський: життя та внесок у розвиток української історико-економічної науки. – Стратегія економічного розвитку України. – 2012. – № 40.
 • Економічні праці викладачів КНЕУ (перша третина ХХ ст.) : хрестоматія [Електронний ресурс]. – К.: КНЕУ, 2013. – 511 с.

ТИМОЧКО Наталія Олександрівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри історії та теорії господарства. Стаж роботи:25 років. Вищу освіту отримала у Львівському державному університеті ім. І. Франка в 1971 р., спеціальність «Економічна кібернетика». У 1986 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Развитие газовой промышленности Украины (1946—1975 гг.)».

Напрямки наукових досліджень: історія економіки та економічних вчень.

Опублікувала 38 наукових праць. Серд них останні праці:

 • Економічна історія: Лекції. – К. КНЕУ, 2000.
 • Економічна історія: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. – К.: КНЕУ, 2001.
 • Погляди на предмет економічної історії в ретроспективі // Історія народного господарства та економічної думки України. — Вип. 35—36. — 2003.

Детальніше

 • Економічна історія України: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2010, - 664 с.
 • Історія економіки та економічної думки України: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ Н.О. Тимочко.- К.: КНЕУ, 2010 (електронна версія).

ВОРОБЙОВА Людмила Василівна - кандидат економічних наук, доцент кафдриісторії та теорії господарства. Стаж роботи: 36 років. Вищу освіту одержала в Київському національному університеті ім. Т. Шевченка в 1975 році за спеціальністю «Політична економія».У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Українська школа фізичної економії».

Напрямки наукових досліджень: історія економічної думки, проблеми фізичної економії.

Основними науковими доробками є:

 • В. І. Вернадський і українська школа фізичної економії. «Регіональні перспективи», № 2 (21), 2002.
 • Фізична економія у сучасній парадигмі економічної науки. Міжвідомчий науковий збірник «Проблеми формування ринкової економіки». Випуск 10. КНЕУ.
 • Українська наукова школа фізичної економії як новітня економічна школа світового виміру. «Економіст», № 2, 2004.

Детальніше

 • Українська школа фізичної економії і національна доктрина освіти «Регіональні перспективи», № 1—2, 2004.
 • Фізична економія: українська школа. «Економіка України», № 9–10, 2006.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.
 • Формування наукових шкіл. Українська школа фізичної економії. / Економіка України. - №5, 2008.
 • Фізична економія – економіка майбутнього. / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Біосферно-ноосферні ідеї В.І.Вернадського та еколого-економічні проблеми розвитку регіонів, 15-17травня 2008р., м. Кременчук
 • Роль гуманістичних ідей С.Подолинського, В.Вернадського, М.Руденка у формуванні української моделі сталого розвитку. / Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. №3 (ч.1)
 • Сонячна енергія Сергія Подолинського. / Передмова до видання вибраних творів С.А.Подолинського. – Київ, Федерація органічного землеробства України, 2008
 • Фізична економія: методологія дослідження та глобальна місія України. «економіка України», №8Ю 2009.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2010, - 743 с.

ЧУТКИЙ Андрій Івановичдоктор історичних наук, доцент кафедри історії та теорії господарства. Стаж роботи: 13 років. У 1998 р. закінчив Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченка. Автор 72 наукових публікацій, в тому числі чотирьох навчальних посібників та двох монографій.У 2013 році захистив докторську дисертацію на тему «Київський комерційний інститут (1906–1920 рр.): становлення та еволюція в контексті інтелектуальної, економічної та політичної історії України».

Напрямки наукових досліджень: історія вищої освіти, соціально-економічна історія України другої половини XIX– початку XXст., мікроісторія, персоналістика, історія держави і права.

Основні праці:

 • Чуткий А. Проблема „національного” в житті і творчості Миколи Дашкевича // Просемінарій. Медієвістика. Історія Церкви, науки і культури. – Вип. 4. – К., 2000. – С. 219 – 245.
 • Пилипчик О., Чуткий А. Соціал-демократична орієнтація політичних партій в Україні на початку XX століття. – К.: Політична думка, 2000.
 • Чуткий А.І. Михайло Максимович і Микола Дашкевич: проблема тяглості наукової традиції в Університеті Св. Володимира // Література та культура Полісся. – Вип. 21. – Ніжин, 2002. – С. 284 – 290.

Детальніше

 • Чуткий А.І. Професура Університету Св. Володимира: нова мікро-соціальна група другої половини XIX – початку XX ст. // Часопис української історії. – Вип. 1. – 2004. – С. 9 – 13.
 • Чуткий А. Про подвійну лояльність української інтелігенції Наддніпрянщини другої половини XIX ст. // Історичний журнал. – № 10 - 11. – 2004. – С. 38 – 43.
 • Чуткий А.І. Вища гуманітарна освіта в Україні: погляд на проблеми очима викладача і студентів // Наукові записки. – № 1. – 2005. С. 48 – 50.
 • Чуткий А. Професура Університету Св. Володимира і вища жіноча освіта у Києві (друга половина XIX – початок XX ст.) // Історичний журнал. – № 5. – 2005. – С. 87 – 92.
 • Чуткий А.І. Історія України. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К., 2006. – 352 с. – Бібліогр.: с. 340 – 346.
 • Чуткий А.І. Історія держави і права зарубіжних країн. Навчальний посібник. – Ніжин: Вид-во НДУ, 2007. – 260 с. (17,8 друк. арк.).
 • Чуткий А.І. Історія України. – Кн. 1. Давня та Нова історія України. Навчальний посібник. – Ніжин: Вид-во НДУ, 2007. – 311 с.
 • Чуткий А.І. Історія України. – Кн. 2. Новітня історія України. Навчальний посібник. – Ніжин: Вид-во НДУ; Міланік, 2007. – 239 с.
 • Чуткий А.І. До сторіччя першого економічного вузу України // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2007. – Вип. 37. – С. 246 – 256.
 • Чуткий А.І. М.В. Довнар-Запольський і справа вищої економічної освіти в Україні // Історичний журнал. – № 4. – 2007. – С. 84 – 92.
 • Чуткий А. Київський комерційний інститут: історія заснування // Студії з архівної справи та документознавства. – Т. 15. – К., 2007. – С. 131 – 136.
 • Чуткий А.І. Український студентський гурток у Київському комерційному інституті (1908 – 1914 рр.) // Пам’ятки: археографічний щорічник. – К., 2008. – Т. 8. – С. 122 – 128.
 • Андрій Чуткий. Микола Дашкевич (1852 – 1908). – К.: Темпора, 2008. – 528 с.
 • Чуткий А.І. Ректорський корпус Київського комерційного інституту: спроба наукової реконструкції // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2011. – Вип. 61. – С. 119 – 129.
 • Чуткий А.І. Самоорганізація студенства Київського комерційного інституту як одна із складових історії зародження профспілкового руху в Україні // Плея. - 2001. - Вип. 51. - С. 40-46
 • Чуткий А.І. Професорсько-викладацький склад Київського комерційного інституту в 1908-1914 рр. : статистика, тенденції змін, визначні персоналії // Література та культура Полісся. - Ніжин, 2012. - Вип 70. - С. 181-190.
 • Чуткий А.І. Київський комерційний інститут: витоки та історичний поступ (1906-1920 рр.) / Монографія. - Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2013. - 524 с.
 • Чуткий А.І. Нариси з економічної історії України. Книга 1. На перехресті торгових шляхів. - К.: Темпора, 2013. - 616 с.

ТИМЧЕНКО Юлія Вікторівна - кандидат економічних наук, доцент кафедри історії та теорії господарства. Стаж роботи:13 років. Одержала вищу освіту в Київському національному економічному університеті в 1999 р., магістр з управління державними фінансами. У 2007 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Кооперативні організації в господарській системі України в період НЕПу».

Напрямки наукових досліджень: історія та теорія кооперації України.

Праці останніх років:

 • Кооперація в роки непу // Історія народного господарства та економічної думки України. — Вип. 37. — 2005.
 • Тимченко Ю.В. Споживча кооперація України в період непу (1921-1928рр.) // Історія народного господарства та економічної думки України. Зб. наук. праць. – Випуск 37-38. – Київ, 2005. – (Державна установа «Інститут економіки та прогнозування). – с. 139-147
 • Тимченко Ю.В. Роль кооперативних організацій у відбудові економіки України в період непу // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Випуск 218: в 4 т. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. с.732-740

Детальніше

 • Тимченко Ю.В. Нова економічна політика як економічна система // Формування ринкових відносин в України: Збірник наукових праць. Вип. 12 (67) / наук. ред. І.К.Бондар. – К., 2006. – с.3-6
 • Економічний розвиток України за умов радянської економічної системи та його трактування в економічній думці // Історія економіки та економічної думки: Курс лекцій / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт. кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2006, - с. 564-641.
 • Тимченко Ю.В. Висвітлення М.І.Зібером проблем кооперації // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г.Шевчена. Економіка. – Вип. 96. – К.: 2007, - с.46-47
 • Тимченко Ю.В. Кооперація як економічна організація // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 6 (73) / Наук. ред. І.К.Бондар. – К., 2007. – с.146-151
 • Тимченко Ю.В. Сільськогосподарська кооперація та її вплив на розвиток селянського дрібнотоварного виробництва // Економіка та підприємництво: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. Відп. ред.. С.І.Дем’яненко. – К.: КНЕУ, 2007. - №18. – с. 47-53
 • Історія економіки та економічної думки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ С.В.Степаненко, В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2008, - 248 с.
 • Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник / Авт. кол.: С.В.Степаненко (кер. авт.кол.), В.М.Фещенко, С.Н.Антонюк, Н.О.Тимочко та ін.- К.: КНЕУ, 2010, - 743 с.
 • Тимченко Ю. В. Економічні організації кооперативного типу: теоретичний аспект // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації Україниім. Серія «Економічні науки». – №3 (42). – Полтава: 2010. – С.42-46.
 • Тимченко Ю. В. Роль кооперативних економічних організацій в утвердженні нових принципів економічної взаємодії // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія «Економічні науки». – №5 (50). – Полтава: 2011. – С.110-114.
 • Тимченко Ю.В. Формування кооперативних організацій в Україні. /Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць./ Вип. 1 (128) / Наук. ред. І.Г. Манцуров. – К., 2012. – С. 108-113.
 • Тимченко Ю.В. Одержавлення кооперативних організацій у період «воєнного комунізму».// Економіка та підприємництво. Зб. наук. праць. Вип. №27. – К.: КНЕУ, 2011. – С.29-36.

ОПАНАСЕНКО Володимир Михайловичкандидат економічних наук,доценткафедри історії та теорії господарства. Стаж роботи: 9 років. Вищу освіту одержав у Київському національному економічному університеті в 2004 р за спеціальністю «Економічна теорія». В 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Господарська мотивація в економічній системі України другої половини ХІХ – початок ХХ ст. та її відображення в економічній думці».

Напрямки наукових досліджень: історія економіки, інституціональна економіка, історія економічних учень.

Основні праці:

 • Національна господарська мотивація в працях українських мислителів ХVІІІ – ХІХ ст. //Формування ринкової економіки. Зб. наук. пр. 2006. вип. 16.1 – С. 102 – 113. (0,67 д. а.).
 • Господарська мотивація у функціонуванні економічної системи. //Формування ринкової економіки. Зб. наук. праць. Вип. 18. 2007. 1. С. 35 - 43. (0,42 д. а.).
 • Інституційне середовище господарської мотивації в Україні у другій половині ХІХ ст. //Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. Вип. 3(40) 2007.1 С. 85 – 90. (0,63 д. а.).

Детальніше

 • «Дух капіталізму» як генератор господарської мотивації та його теоретичне обгрунтування в працях представників німецької історичної школи.// Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. – Випуск 241: В 5 т. – Т. ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. С. 319 – 332. (0,75 д. а.).
 • Господарська мотивація основних верств українського суспільства у порефеормений період (друга половина ХІХ ст. - початок ХХ ст.) / Економіка та держава. Міжнародний науково-практичний журнал. Вип. 3. - Київ, 2011. - С. 61-63
 • Мотивація в функціонуванні та розвитку господарських систем. / Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник. Вип. 1 (65) - Київ, 2013. - С. 46-49

Учні послідовників

 

МОРДАС Ірина Василівнааспірантка кафедри історії та теорії господарства. Після закінчення аспірантури у 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему«Внесок учених Київського національного економічного університету у розвиток економічної науки в Україні (перша третина ХХ ст.)».

 

КУДЛАСЕВИЧ Ольга Миколаївнааспірантка кафедри історії та теорії господарства. Після закінчення аспірантури у 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему«Формування концептуальних засад теорії підприємництва в українській економічній думці другої половини ХІХ – початку ХХ ст.».

 

СТАНКЕВИЧ Юлія Юріївнааспірантка кафедри історії та теорії господарства. Після закінчення аспірантури у 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему«Домогосподарство в ринковій економічній системі та його відображення у світовій економічній думці ХХ століття».

 

ЖУРМАН Сергій Миколайовичаспірантк кафедри історії та теорії господарства. Після закінчення аспірантури у 2010 р. захистив кандидатську дисертацію на тему«Генеза ремесла в господарській системі Лівобережної України в XVII– XVIIIстоліттях».

 

ЖИЛА Тетяна Валеріївнааспірантка кафедри історії та теорії господарства. Після закінчення аспірантури у 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему«Становлення соціального напряму в українській економічній думці (кінець ХІХ – початок ХХ століття)».

 

КОНДРАТ Олександр Борисовичаспірантка кафедри історії та теорії господарства. Після закінчення аспірантури у 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему«Теорія господарства у науковій спадщині С.М.Булгакова».

ЛОПУХ Ксенія Володимирівнааспірантка кафедри історії та теорії господарства. Після закінчення аспірантури у 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Еволюція монетаризму в останній тертині ХХ ст. – на початку ХХІ ст.».