Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Загальна інформація про школу

Початок формування – 2000 рік. Засновник Бєляєв Олександр Олександрович, доктор економічних наук,професор,  завідувач кафедри політичної економії факультетів управління і управління персоналом та маркетингу ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана".

Науково-педагогічна доктрина: в умовах трансформації вітчизняної економіки усе більшої ваги і значення набуває потреба соціалізації господарського механізму як чинника формування соціально-орієнтованої ринкової економіки в Україні. Саме процес соціалізації господарського механізму безпосередньо впливає на формування об’єктивних функціонально-інституціональних зрушень в економіці та соціальної її спрямованості в умовах трансформації.

Об’єктом дослідження є функціонально-інституціональні зрушення у господарському механізмі.

Метою роботи є комплексне теоретико-практичне дослідження функціонально-інституціональних зрушень у господарському механізмі в контексті ринкової трансформації та обґрунтування змісту концепції його соціалізації як умови теоретико-методологічної основи розробки практичного інструментарію формування соціально-орієнтованої економіки.

Створення на кафедрі фундаментальної теоретико-методологічної та методичної бази з проблем науково-освітньої школи «Соціальна політична економія» призвело до отримання наступних творчих здобутків:

в безпосередньо практичній результативності дослідження проблеми отримані наступні наукові результати:

 • обґрунтовано пропозиції щодо формування цілісної дієвої соціальної стратегії на основі поетапного розмежування завдань та виділення пріоритетів соціалізації господарського механізму, а також визначені довгострокові, середньострокові та термінові заходи з урахуванням наявних фінансових ресурсів та основних функцій держави як головного суб’єкта трансформаційних процесів;
 • розкрито стратегічні напрями оптимізації соціальної спрямованості інноваційно-інвестиційних процесів та соціально значущі проекти, які сприятимуть прискореному розвитку національної економіки та соціогуманізації економічних відносин в Україні.

Детальніше 

Розроблені методичні рекомендації щодо визначення впливу соціальних трансформацій господарського механізму на рівень соціально-економічної безпеки держави можуть бути використані Радою національної безпеки та оборони, Міністерством економіки, Міністерством праці та соціальної політики України при плануванні та прийнятті управлінських і регуляторних рішень щодо забезпечення соціально-економічної ефективності ринкових трансформацій, в т.ч. і гарантування соціально-економічної безпеки країни та її сталого економічного розвитку.

Значущість науково-дослідної роботи полягає у здійсненні комплексної оцінки стану та тенденцій розвитку соціальної складової господарського механізму національної економіки України в умовах транзитивних процесів. Узагальнено діючи та розроблені і використані нові методичні підходи для здійснення аналітичної оцінки динаміки соціалізації, процесів ринкової трансформації, а також розроблено пропозиції щодо напрямів соціогуманізації механізму господарювання в Україні. Визначено якісні параметри взаємовідносин економічної та соціальних сфер.

Основні напрями сучасних наукових досліджень

 • еволюція підприємництва у трансформаційній економіці;
 • соціальна відповідальність підприємництва
 • соціально-економічні суперечності ринкової економіки;
 • діалектична єдність економічної ефективності та соціальної справедливості;
 • критерії соціальної безпеки в економіці;
 • відносини споживання в постіндустріальному суспільстві;
 • соціалізація економіки: критерії, напрямки;
 • еволюція взаємозв’язку двох сторін способів виробництва;
 • фаза обміну як ринкове середовище;
 • криза глобальної капіталістичної ринкової економіки;
 • економіка вищої освіти, міжнародна конкурентоспроможність університетів;
 • інституціональна складова соціалізації економіки;
 • підприємництво в системі суспільного виробництва;
 • інноваційно-інвестиційна система: еволюція та розвиток;
 • держава і ринок: діалектика взаємозв’язку.

У межах зазначених основних напрямів сучасних наукових досліджень науково-освітньої школи «Соціальна політична економія» досліджується наступна комплексна тема «Еволюція підприємництва у трансформаційній економіці». Дане комплексне теоретико-практичне дослідження безпосередньо пов’язане з виявленням об’єктивних умов та суперечностей становлення і розвитку національного підприємництва, обґрунтуванням його інноваційного змісту і соціалізації, та розробки на цій основі інструментарію забезпечення формування соціально орієнтованої економіки; визначенню пріоритетних напрямів розвитку відносин підприємництва в умовах трансформації економічної системи, систематизацією теоретичних узагальнень та критичного переосмислення концептуальних підходів і наукових гіпотез представників провідних шкіл економічної теорії з теоретичних та прикладних питань становлення та розвитку підприємництва, визначенням характеру та особливостей формування соціальної моделі національного підприємництва, його соціалізації та соціальної відповідальності в сучасних умовах.

Проведення визначеного комплексного дослідження передбачає виділення настирних його етапів:

 1. Аналіз теоретичних поглядів на підприємництво та його адаптацію до сучасних умов формування соціально-орієнтованої економіки. Ретроспективний аналіз категорії «підприємництво» та її модифікація в сучасних умовах формування соціально-орієнтованої економіки. Визначення концептуальних засад, умов, факторів та закономірностей розвитку відносин підприємництва в період трансформації економіки, соціальних та економічних відносин.
 2. Результативність трансформації відносин підприємництва у напрямі його соціалізації. Дослідження позитивних і негативних тенденцій в процесі формування підприємницького середовища, їх результативності і наслідків; індикаторів процесу соціалізації підприємництва, рівня соціальної та інноваційної спрямованості підприємництва.
 3. Визначення впливу механізмів регулювання на стан підприємницької діяльності. Обґрунтування формування ефективної моделі підприємницької поведінки вітчизняних товаровиробників. Обґрунтування цілей, методів та інструментів формування ефективної моделі підприємницької поведінки вітчизняних товаровиробників. Визначення основних елементів механізму розвитку національного підприємництва. Аналіз організаційно-економічного механізму розвитку підприємництва, діяльності організаційно-управлінських формувань щодо створення умов розвитку підприємництва.
 4. Оцінка сучасного стану розвитку підприємництва в Україні. Аналіз основних показників розвитку національного підприємництва та впливу підприємництва на рівень добробуту населення в Україні.
 5. Оцінка перспектив розвитку підприємництва в Україні. Оцінка, прогнозування рівня розвитку підприємництва в економіці України. Розробка та обґрунтування заходів державної економічної політики у сфері сприяння розвитку підприємництва в національній економіці.

Захищено дисертацій: 2 докторські та 12 кандидатських. Триває підготовка 2 докторських та 5 кандидатських дисертацій.

Видано наукових праць:

 • власних монографій – 5;
 • розділів монографій, що видані під редакцією представників інших наукових шкіл – 4;
 • статей – понад 200;
 • тез доповідей – понад 110.

На базі розробок наукової школи видано навчально-методичних видань:

 • навчальних посібників з грифом МОН України  –16;
 • навчальних посібників без грифу МОН України – 1;
 • навчальних підручників з грифом МОН України – 1;
 • навчально-методичних комплексів для дистанційного навчання – 1.
Остання редакція: 02.09.15