Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Державне управління економікою (спец. 281)

Cписок захищених дипломних робіт

Керівник програми – Малий Іван Йосипович, доктор економічних наук,професор, завідувач кафедри макроекономіки та державного управління

Преамбула. Сучасне реформування економіки України вимагає від державних службовців набуття професійних компетенцій в сфері державного менеджменту, оволодіння ґрунтовними знаннями з методології аналізу трансмісійного впливу органів влади на економічну систему, а також цілісного розуміння механізмів державного регулювання економікою на різних його рівнях – того комплексу знань та компетенцій, які не можна набути інтуїтивно поза межами стін спеціалізованого вищого навчального закладу. Тому отримання кваліфікації магістра з публічного управління та адміністрування на сьогодні є нагальною потребою для тих, хто планує обіймати посади державних службовців. Враховуючи реальну кон’юнктуру на ринку праці та професійну спеціалізацію, кафедра макроекономіки та державного управління сформувала нову спеціальність «Публічне управління та адміністрування», в межах якої передбачається навчання за магістерською програмою — «Державне управління економікою». 

Цільова аудиторія. Магістерська програма «Державне управління економікою» покликана забезпечувати підготовку менеджерів державного сектору економіки. Магістр за програмою «Державне управління економікою» — це менеджер найвищої кваліфікації. Він, з одного боку, є фахівцем, який здатний виконувати відповідальні державно-управлінські функції, з іншого – організатором професійної діяльності підпорядкованих йому державних службовців.

Основні завдання програми:

 • забезпечити професійні компетенції в сфері державного менеджменту;
 • сформувати ґрунтовні знання з методології аналізу трансмісійного впливу органів влади на економічну систему;
 • сформувати цілісне розуміння механізмів державного регулювання економікою на різних його рівнях;
 • надати практичний досвід з державного управління, зокрема у сферах фінансової, монетарної, соціальної, зовнішньоекономічної політики;
 • забезпечити фундаментальні та вкрай необхідні навички макроекономічного моніторингу, прогнозування та консалтингу,  які дозволяють у сучасному бізнесі обіймати посади управлінців, аналітиків, консультантів в різних сферах – в банківських, фінансових установах та підприємствах реального сектору економіки.

Особливості програми, що підвищують якість навчання

Особливістю магістерської програми є її поглиблена практична спрямованість. У зв’язку з цим у навчальному плані підготовки магістрів застосовується модуль практичної підготовки. Він передбачає три компоненти:

 • міжпредметний тренінг зі спеціальності, метою якого є інтеграція та синтез знань і практичних навичок, які студенти отримали на базі вивчення спеціальних дисциплін;
 • переддипломна практика,  призначення якої полягає у тому, щоб закріпити і поглибити знання та набути досвіду самостійної практичної роботи на первинних посадах, які мають право обіймати випускники програми «Державне управління економікою»;
 • захист магістерської дипломної роботи, метою якої є оволодіння студентами навичками самостійного наукового дослідження соціально-економічних процесів, аналізу державно-управлінської діяльності у сфері економіки та обґрунтування пропозицій, спрямованих на удосконалення практики державного регулювання економіки.

Відмінні характеристики  магістерської  програми, що сприяють підвищенню конкурентоспроможності її випускників:

 • надає випускнику кваліфікацію магістра з публічного управління та адміністрування, що є нагальною потребою для тих, хто планує обіймати посади в органах державного та муніципального управління;
 • надає можливість вивчити систему державного управління в країні зсередини, дізнатися про специфіку роботи державних органів, напрацювати зв’язки з державними службовцями та отримати перспективу працевлаштування;
 • підвищує рівень кваліфікації та забезпечує майбутнє професійне зростання працюючих державних службовців;
 • формує фахові інноваційні компетенції в управлінській діяльності, які дають можливість презентувати себе в міжнародних організаціях, відомих консалтингових фірмах, отримувати міжнародні гранти для управління змінами бізнес-середовища;
 • розвиває вміння виконувати актуальні наукові дослідження з проблем розвитку національної економіки та її окремих сфер;
 • набутий корисний досвід професійної діяльності сприяє успішній кар’єрі економіста та менеджера в будь-якій іншій сфері.

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Державне управління економікою"

 

Остання редакція: 05.07.17