Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правила прийому

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ НА ДРУГУ ВИЩУ ОСВІТУ

ДО ДЕРЖАВНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Вадима Гетьмана»

у 2017 році

(Інститут бізнес-освіти)

         Провадження освітньої діяльності в Інституті бізнес-освіти  державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України та Правил прийому до ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» в 2017 році.

1. Загальні положення

1.1. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі університет) на базі Інституту бізнес-освіти оголошує прийом на підготовку фахівців з числа осіб, які мають диплом державного зразка про вищу освіту.

1.2. Прийом на  навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

Спеціальність

Спеціалізація

Програма

Ліцензійний обсяг

Економіка

Міжнародна

економіка

·     Управління міжнароднимбізнесом

·     Міжнародний фінансовий менеджмент

·     Міжнародна  торгівля

·   Управління  міжнародною конкурентоспроможністю

·     Міжнародний  облік  та  аудит

·     Міжнародний  консалтинг

·     Європейський  бізнес

50

Економіка

 

Економіка

підприємства

·     Бізнес-економіка

·     Менеджмент проектів  і консалтинг

·     Менеджмент проектів  і консалтинг (англомовна)

·     Управління  аграрним бізнесом

·     Бізнес-аналітика

30

Економіка

 

Управління

персоналом

таекономіка праці

·               Управління   персоналом 

15

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

·     Фінансовий  менеджмент у сфері  бізнесу

Фінансовий  менеджмент у сфері  бізнесу (англомовна)

·     Страховий  менеджмент

·     Фінансовий  контролінг

30

Фінанси, банківська справа  та страхування

Банківська справа

·     Банківський менеджмент

·     Управління банківським бізнесом

·     Фінансовий  менеджмент проектів

20

Облік  і оподатку-вання

Облік,  аудит та  оподат-кування

·     Облік  і  аудит в управлінні підприємницькою діяльністю

·     Облік  і  аудит в управлінні підприємницькою діяльністю (англомовна)

·     Облік  і аудит  в управлінні банками

·     Управлінський облік і контроль

30

Маркетинг

Маркетинг

·     Маркетинговий  менеджмент

·     Логістичний  менеджмент

·     Рекламний  менеджмент

30

Менеджмент

 

Менеджмент бізнес -

організацій

·     Менеджмент  корпорацій

·     Адміністративний  менеджмент

20

Менеджмент

 Бізнес–   адміністрування

·     Бізнес– адміністрування

·     Бізнес– адміністрування (англомовна)

 

75

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 Підприєм-  ницька діяльність

·     Менеджмент підприємницької діяльності

·     Стратегія та розвиток бізнесу

20

Право

Правознавство

·Правове  регулювання  економіки

·Міжнародне  економічне  право

·Правове  регулювання внутрішнього   ринку Європейського Союзу

·Адміністративна юстиція

·Правове регулювання фінансової діяльності

70

1.3.  Термін навчання в Інституті бізнес-освіти:

·         на  заочній формі - 2 роки і 3 місяці.

1.4. Прийом на навчання проводиться на конкурсній основі відповідно до здібностей вступника.

1.5. Після закінчення навчання випускник отримує диплом державного зразка магістра за відповідною спеціальністю.

2. Вимоги до рівня освіти вступників

2.1. На навчання до Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» приймаються громадяни України, особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, іноземці, що мають відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень та виявили бажання здобути другу вищу освіту.

2.2.  До Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» для здобуття другої вищої освіти приймаються особи, що успішно оволоділи освітньо-професійною програмою бакалавра за іншою спеціальністю, спеціаліста або магістра в акредитованих вищих навчальних закладах України.

2.2. Для вступу на програму МБА необхідно мати стаж професійної діяльності не менше 1 року.

    3. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівцівв Інституті бізнес-освіти здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

    4. Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та    зарахування на навчання

4.1.  Організацію прийому до Інституту бізнес-освіти здійснює Відбіркова комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою.

Відбірковакомісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію університету, затвердженим ректором університету.

4.2. Прийом документів на здобуття другої вищої освіти проводиться за адресою: вул. Мельникова, 81, корпус 6  КНЕУ.

4.3. Порядок роботи приймальної комісії:

      - В період прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників:

       понеділок – п`ятниця з 9ºº до 19ºº (без обідньої перерви);

       субота та неділя – вихідні дні.

4.4. Прийом заяв  і документів,  вступні випробовування, що проводить Інститут бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття другої вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

01.06.2017 р.

Закінчення прийому заяв

26.08.2017 р. о 14ºº

Строки проведення вступних випробовувань

з 28.08.2017 р. по 30.08.2017 р.

Термін оприлюднення результатів вступних випробовувань

не пізніше 31.08.2017 р.

Термін зарахування вступників

не пізніше 01.09.2017 р.

5. Порядок прийому заяв і документів.

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – заява) у паперовій формі. Заява у паперовій формі подається вступником особисто до Відбіркової комісії навчального закладу. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  5.2. В заяві вступники вказують спеціальність, спеціалізацію, магістерську програму та форму навчання.

  5.3. При поданні заяви вступник пред`являє особисто:

      -  документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), або інший документ, який засвідчує особу і громадянство;

       -  документ державного зразка про раніше здобутий освітньо – кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ.

5.4. До заяви, поданої у паперовій формі, вступник додає:

·        копію документа державного зразка про вищу освіту (завірену у нотаріуса);

·        копію трудової книжки (завірену за місцем роботи);

·        копію документа, що засвідчує ідентифікаційний код вступника;

·        копію паспорта громадянина України (стор. 1,2, 11);

·        копію шлюбного  свідоцтва або  свідоцтва  про зміну прізвища (завірену у нотаріуса);

·        2 фотокартки  розміром 3x4 см;

·        1 картонна папка та 2 конверта з марками.

5.5. Відбіркова комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі. Недостовірність інформації, поданої вступником до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», є підставою для прийняття Відбірковою комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

   5.6. Відбіркова комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

   5.7. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявністю ліцензії та сертифікатом про державну акредитацію університету за обраною спеціальністю, а також надання ним згоди на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти  підтверджується  його особистим підписом.

   5.8.  Для осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо – кваліфікаційний рівень, обов`язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо – кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

6. Вступні випробуваннята конкурсний відбір

6.1. Відбіркова комісія Інституту бізнес-освіти ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання осіб, що мають відповідний освітньо – кваліфікаційний рівень та виявили бажання здобути другу вищу освіту.  

6.2. Прийом до університету здійснюється на конкурсній основі зарезультатами вступних випробовувань. Вступні випробовування проводяться у вигляді письмового тестування з економіки (за галуззю знань економіка і підприємництво, менеджмент та адміністрування,  специфічні категорії) та правознавства (право). З програмними питаннями з економіки та правознавства можна ознайомитися в Інституті бізнес-освіти (вул. Мельникова, 81, корпус 6 КНЕУ, кім.3) абона веб-сайті www.kneu.edu.ua(на сторінці Інституту бізнес-освіти).
     Для проведення вступних випробовувань  створюються фахові атестаційні комісії, повноваження яких визначаються Положенням про Приймальну комісіюДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана». Результати вступних випробовувань  оцінюються у балах. Максимальна сума балів – 60.  До конкурсу допускаються вступники, які отримали 20  і більше балів.

Проведення вступних випробовуваньздійснюється за розкладом, який затверджує Приймальна комісія університету з 28по 30серпня.

6.3. Апеляційна комісія працює у період проведення вступних  випробовувань.Склад і порядок роботи апеляційної комісії затверджується наказом ректората здійснюється згідно положення про апеляційну комісію.
Апеляція щодо виставленої оцінки має бути обґрунтованою  іприймається за письмовою заявою вступника Апеляційною комісією не пізніше наступного робочого дня Відбірковоїкомісії після оголошення результатів вступних випробовувань.
Апеляція розглядається на засіданні Апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, в присутності вступника.
Розгляд апеляції проводиться з метою визначення об’єктивності виставленої оцінки і не зводиться допроведення повторного випробовування.

7. Зарахування до ІБО

7.1. Зарахування на навчання проводитьсяза конкурсним балом окремо з кожної  магістерськоїпрограми та форми навчання  в рамках ліцензійного обсягуне пізніше 1 вересня.

7.2. Особи, які за результатами вступного випробовування отримали не менше  20балів, але не пройшли за конкурсом на обрану ними програму, можуть бути зараховані на інші програми за умов наявності вакантних місць за рішенням Приймальної комісії та їх заявою.

7.3. На вакантні місця ліцензованого обсягу, може проводитись додаткове конкурсне зарахування за рішенням Відбіркової комісії.

7.4.  Особи, які зараховані до ІБО навідповідні  програми, повинні упродовж 15 календарних днів з дня підписання наказу, укласти з університетом Договір про навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. У випадку не підписання у встановлені терміни такого договору, студенти відраховуються з університету.

Студенти, які без поважних причин не з’явилися на першу сесію,  відраховуються з ІБО.

 

Остання редакція: 29.06.17