Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вимоги до статей

 

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ

 

ПОРЯДОК НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Для розгляду питання про публікацію статті у збірнику наукових праць «Правове регулювання економіки» за 2017 рік до 1 жовтня 2017 року необхідно надати наступні матеріали:

                1.   статтю:

 • друкований примірник оригінальної статті, підписаний автором (авторами);
 • електронну версію статті у форматі DOC/DOCX. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів) із датою остаточної редакції (наприклад: Іvanov_20.09.2017)

2.   резюме статті англійською мовою:

 • мінімальний обсяг 250 слів (окремим файлом).

                 3.   інформаційну довідку про автора (авторів), що містить наступну інформацію:

 • прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання) і посада, контактний телефон, адреса електронної пошти;

4.   витяг з протоколу засідання кафедри«з відповідного профіля», який містить:

 • висновок про відповідність статті вимогам МОН України до фахових видань;
 • рекомендацію статті до друку;

         5.   рецензію на статтю для осіб, які не мають наукового ступеню;

 • рецензія доктора (кандидата) наук із відповідної спеціальності, засвідчені належним чином

Матеріали слід надсилати листом із прикріпленими до нього файлами на електрону

пошту журналу – pre@kneu.edu.ua.

 

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ

     Статті, що надсилаються до редакції збірника наукових праць «Правове регулювання економіки», повинні відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» та містити такі обов’язкові елементи:

 • постановка проблеми у загальному виглядіта її зв’язок із важливими науковими чипрактичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті(постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідженняз повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективиподальших розвідок у цьому напрямі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

      1.     Загальний обсяг публікації (включаючи назву статті, відомості про автора (авторів), текст статті, використані матеріали, анотація, ключові слова) не повинен перевищувати 10–12 сторінокформату А 4 (210х297 мм)

 • шрифт «TimesNewRoman», кегль – 14, через 1,5 інтервалу, відступ абзацу – 1 см;
 • параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 2 см.

2.     Ліворуч у першому рядку статті обов’язкововказати УДК.

3.     У наступному абзаці, праворуч зазначити: прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посаду та місце роботи (навчання).

4.     Назва статті зазначається великими літерами напівжирним шрифтом.

5.     Після назви подається анотація та ключові слова українською, російською та англійською мовами:

 • анотації (250–300 друк. знаків);
 • ключові слова (від 5 до 7) у називному відмінку друкуються у рядок, через кому.

6.     З абзацу надається текст статті, яка повинна містити обов’язкові елементи (зазначені у вимогах до змісту наукової статті), які виділяються напівжирним шрифтом.

7.     Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках. Список використаних джерел формується у тій послідовності, в якій подаються посилання по тексту статті. Не допускається повтор одних і тих самих джерел під різними порядковими номерами, а також оформлення використаних матеріалів у формі посторінкових чи кінцевих виносок.

8.     Список використаних джерел оформлюється відповідно до стандарту ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

 

 

Остання редакція: 19.09.17