Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Intra-corporate Control

Last redaction: 11.05.21

Publications on the subject

  • Внутрішньогосподарський контроль 6.030509 (419.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»24 June 2019 р.
  • Внутрішньогосподарський контроль 071 (419 KB)– методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»24 June 2019 р.
  • Внутрішньогосподарський контроль (119 KB)паспорт навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (для спеціальності 6.030509  «Облік і аудит») .Дисципліна бакалаврського рівня.13 October 2017 р.
  • Внутрішньогосподарський контроль (2.7 MB)Практикум спрямований на оволодіння студентами теоретичними засадами контролю, отримання практичних навичок внутрішньогосподарського контролю, планування, організації та проведення контролю в сучасних умовах господарювання. Практикум ґрунтується на положеннях дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і аудит». Головна мета видання — навчити студентів застосовувати економічні та бухгалтерські знання, практично прищепити навички з організації структурного підрозділу Служби внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях, виробити критерії оцінки бухгалтерської документації, показати методику роботи з документами – носіями економічної інформації. Структурований виклад основних теоретичних положень у графічному вигляді та практичних завдань (кросворди, тести, практичні ситуації, завдання з вибору тлумачень тощо), а також перелік законодавчо-нормативних актів і реко- мендованої літератури для опрацювання за кожною темою сприятимуть закріпленню набутих теоретичних знань і прак- тичних навичок. Враховано зміни в законодавстві станом на кінець 2014 року. Для викладачів і студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів та інших зацікавлених осіб.09 July 2015 р.