Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Upravlіnnya ekonomіchnim rozvitkom teritorіalnih odinits

Last redaction: 12.05.16