Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Neyrokomp'yuterni system in the economy

Last redaction: 16.05.16