Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Dziubenko Liubov Mykolaivna