Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Books

 1. Emelyanenko, L. M., Simokhods'ka, O. V. “Conflict management” [Upravlinnya konfliktamy: pidruchnyk z hryfom MON Ukrayiny], 2011, Kyiv, KNEU, 339 p.
 2. Emelyanenko, L. M., Korchevna, O. V. “Conflict management: a collection of training exercises” [Upravlinnya konfliktamy: zbirnyk treninhovykh vprav. Navchal'nyy  posibnyk], 2008, Kyiv, KNEU, 424 p.
 3. Koroliuk, T.O. “Macro-financial policy theory and instruments” [Teoriya ta instrumenty makrofinansovoyi polityky], Macroeconomic anti-crisis policy (coauthored with I. Malyy) [Makroekonomichna antykryzova polityka] in Macroeconomic policy edited by I. Y. Malyy, 2013, Kyiv, KNEU, p. 121 – 133, p. 373 – 429.
 4. Macoeconomic policy (textbook) [Makroekonomichna polityka: navch. posib.] edsited by I. Malyi, A. Savchenko, S. Kulbachnyi, 2013, Kyiv, KNEU, 436 p.
 5. Moskalyuk, N. P., Kutsenko, T. F. “Social budget: interdisciplinary training” [Sotsial'nyy byudzhet: Mizhpredmetnyy treninh], 2015, Kyiv, KNEU, 181 p., available at: http://lib.kneu.edu.ua/ua/e_resours_bibl/elek_bibl_litr/
 6. Tyshchenko, O. P., Nykyforov, A. Y., Kutsenko T. F. et. al “National economy: textbook” [Natsional'na ekonomika: navch. posib.], 2011, Kyiv, KNEU, 646 p.
 7. Kutsenko, T. F.  “Fiscal policy (textbook)” [Byudzhetno-podatkova polityka  (navch. posib.)], 2006, Kyiv, KNEU, 508 p.
 8. Chystov, S.M., Nykyforov, A.Y., Kutsenko, T.F., Stetsenko T.O. “State regulation of economy: textbook” [Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky: navch. posib.], 2000, Kyiv, KNEU, 316 p.
 9. Radionova, I. F., Burlay, T., Alimpiyev, Y. Macroeconomics - 2 (advanced level) [Makroekonomika-2: navch. posib.], 2010, Kyiv-Kam"yanets'-Podil's'kyy: Aksioma.
 10. Radionova, I. F. Macroeconomics: Theory and Policy [Makroekonomika: teoriya ta polityka: Pidruchnyk], 2004, Kyiv, Takson.
 11. Radionova, I. F. General economics: textbook [Zahal'na ekonomika: Pidruchnyk]. Editions: 1996,1998, 2001, 2002, 2004, 2006, 2008.
 12. Sabadosh, A. O. Management of public organizations (texts of lectures) [Teksty lektsiy z dystsypliny “Menedzhment u derzhavniy orhanizatsiyi”], 2013, Kyiv, KNEU, 200 p. Available at: http://kneu.edu.ua/ua/Information _for/students/metod/kkap
 13. Radionova, I. F., Usyk, V. I. “Macroeconomic analysis of the national economy: textbook” [Makroekonomichnyy analiz natsional'noyi ekonomiky: navchal'nyy posibnyk], 2015, Kam"yanets'-Podil's'kyy: Aksioma, 304 p.
 14. Iefremov D.P, I. F., Fedirko, N. V. “Public sector economy: textbook” [Ekonomika suspilnoho sektoru: navchal'nyy posibnyk], 2014, Kyiv, KNEU, 351 p.
Last redaction: 17.10.16