Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Mathematical analysis

Last redaction: 24.05.16

Publications on the subject

  • Наукові та навчально –методичні роботи (16.3 KB)1.V.Lahno.R. Zhdanov. O.Magda Group classification and exact solutionsof nonlinear  wave equations. Acta Appl. Math. 91. 2006.P.253-313 2.Магда О.В.Групи симетрій, які допускаються одним класом хвильових рівнянь. Праці Інст. Матем. НАНУ  Проблеми аналіт. мех.,T.3, №1, 2006, С. 123-138 3.Магда О.В.Групова класифікація класу квазілінійних рівнянь гіперболічного типу відносно алгебр Лі невисокої розмірності. Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Математика. Механіка. №15-16. 2006. С. 33-39. 4.Магда О.В. Дослідження симетрійних властивостей гіперболічного диференціального рівняння з частинними похідними. Збірник праць Інституту математики НАН України.Серія: Аналітична механіка та її застосування.T.7.  №3. 2010. С. 254-261. 5.O.V.Magda. Comment on: “Some exact solutions of KdV equation with variable coefficients” [Commun Nonlinear Sci Numer Simul 2011;16:1783–86]/Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Volume 17, Issue 12, December 2012, Pages 5288-5290 6.O.V.Magda.V.Listopadova V.Pobyzh. How to find solutions, Lie symmetries, and conservation laws of forced Korteweg–de Vries equations in optimal way. Nonlinear Analysis: Real World Applications, Volume 14, Issue 1, February 2013, Pages 202-205 7..Магда О.В.Симетрійні властивості одного класу  рівнянь еліптичного типу. Збірник праць Інституту математики НАН України. Серія: Аналітична механіка та її застосування. T.11.  №1. 2014. С. 254-261. 8.Магда О.В.Симетрійні властивості одного класу рівнянь гіперболічного типу. Збірник праць Інституту математики НАН України. Серія: Аналіз та застосування.  T.12.  №3. 2015. С. 184-191. 9.O.V.Magda. Lie symmetries and exact solutions of forced Korteweg-de Vries equations. Тези доповідей міжнародної конференції молодих математиків, Київ, 3-6 червня 2015, с. 127 10.O.V.Magda. O. Braginets. Exact Solutions for Generalized KdV Equations with Variable Coefficients Using the Equivalence Method. V. Dobrev (ed.), Lie Theory and Its Applications in Physics,Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2016, Pages 379-383 11.Магда О.В.Тривимірні алгебри Лі одного класу хвильових рівнянь. Збірник праць Інституту математики НАН України.Серія: Аналіз та застосування.  T.14.  №1. 2017. С. 186-209. 12.Т.В.Блудова, О.В.Магда Т.В. Манжос.Типові задачі з теорії кривих і поверхонь другого порядку. Навчальний посібник. Гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України.Лист №1/11-283 від 22.01.2010 р.Київ: КНЕУ 2010 р. 13.Т.В.Блудова, В.П.Лісовська, О.В.Магда Аналітична геометрія та її застосування в економічних дослідженнях.Лист№1/11-12936 від 13.08.2013р.ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана».- 2016.http://ir.kneu.edu.ua:8080/handle/2010/17628 h-індекс 214 April 2020 р.