Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програма Доктора філософії (PhD) у КНЕУ30 Червня 2016р.

Для найбільш обдарованих і талановитих випускників вітчизняних університетів у КНЕУ імені Вадима Гетьмана створено широкі можливості для наукової і науково-педагогічної кар’єри. Саме тут сформовано найпотужніший в Україні науковий потенціал у галузі економічних наук, а сам університет функціонує як інноваційна система з повним освітнім (підготовка бакалаврів, магістрів, докторів філософії та докторів наук, післядипломна освіта) та науковим циклом (фундаментальні та прикладні дослідження, інноваційні продукти та їх комерціалізація), яка органічно інтегрована у національну та європейську інноваційні системи (рис.).

 

 

Рис. Інноваційна система КНЕУ

З 2016 р. КНЕУ переходить на підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів у форматі програми Доктора філософії (PhD). Це – третій освітньо-науковий рівень вищої освіти, що передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, а також проведення власного оригінального наукового дослідження.  

Конкурентними перевагами програми Доктора філософії КНЕУє:

-       підготовка наукових кадрів, здатних розробляти і впроваджувати у практику на мікро- та макрорівнях адаптовані програми інноваційного розвитку, а також вести системні наукові дослідження;

-       всебічний розвиток специфічних конкурентних переваг аспірантів на основі поглибленого вивчення дисциплін за відповідними науковими напрямами;

-       можливість постійно підвищувати наукову результативність аспірантів, їх кар’єрне супроводження;

-       індивідуальний підхід до науково-освітньої діяльності аспірантів, високопрофесійне керівництво та консультування;

-        оволодіння аспірантами сучасними інформаційними технологіями та навичками їх впровадження при розв’язанні комплексних наукових і практичних проблем;

-       публікація результатів дослідження у фахових рейтингових журналах університету за усіма спеціальностями та у власному видавництві;

-       використання у підготовці докторів філософії досвіду провідних західних університетів;

-       соціальна адаптація аспірантів у колективі університету, можливості для спортивного і культурного розвитку.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Ступінь Доктора філософії здобувається на основі ступеня магістра.Особа має право здобувати ступінь доктора філософії під час навчання в аспірантурі. Навчатись за програмою Доктора філософії поза аспірантурою можуть особи, які здійснюють наукову чи професійну діяльність за основним місцем роботи, зокрема під час перебування у творчій відпустці, за умови успішного виконання відповідної освітньо-наукової програми.

Набір на програму Доктора філософії у КНЕУ здійснюється за такими спеціальностями:

051 Економіка;

056 Міжнародні економічні відносини;

071 Облік і оподаткування;

072 Фінанси, банківська справа та страхування;

073 Менеджмент;

074 Публічне управління та адміністрування;

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

081 Правознавство.

КНЕУ імені Вадима Гетьмана здійснює підготовку докторів філософії за власною освітньо-науковою програмою (табл.).  

Таблиця

Навчальний план доктора філософії

ОСВІТНЯ СКЛАДОВА

  1. Загальні нормативні дисципліни

1.1. Філософія науки

1.2.  Методологія економічних досліджень

1.3.  Іноземна мова для академічних цілей

1.4.  ІТ у практиці наукових досліджень

1.5.  Сучасні освітні технології у вищій школі

  1. Обов’язкові дисципліни

Сучасна політична економія

Економетричні методи наукових досліджень

  1. Дисципліни за спеціальностями

2.1. Обов’язкові (2-3)

2.2. Вибіркові (3 з 4-6)

ДОСЛІДНИЦЬКА СКЛАДОВА

Фаховий семінар (колоквіум)

Міждисциплінарна конференція

Підготовка публікацій у наукових фахових виданнях

Участь у наукових конференціях

Підготовка дисертаційної роботи

 

 

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів за програмою Доктора філософії здійснюється в КНЕУ у межах 23 сформованих наукових шкіл: аграрного менеджменту; бухгалтерського обліку; глобального конкурентного лідерства; грошово-кредитних відносин; економіки підприємства; інституційних досліджень економіки; інформаційного менеджменту; історії економічної думки України; маркетингового менеджменту; міжнародної економіки; моделювання та ризикології в економіці; правового регулювання економіки; потенціалу підприємства; публічних фінансів; соціальної політичної економії; статистики; стратегії підприємства; страхування; сучасної політекономії; трансформації економічних систем; економіки праці та людського розвитку; фондового ринку. У своїй діяльності наукові школи реалізують функції щодо продукування наукових знань, їх поширення, підготовки кваліфікованих фахівців, нагромадження науково-педагогічного досвіду, забезпечення високих стандартів наукових досліджень, розкриття творчих здібностей наукової молоді, її виховання і перетворення у зрілих дослідників-професіоналів.

Вченими університету виконуються фундаментальні та прикладні наукові дослідження за кошти державного бюджету, у тому числі: «Ресурси і моделі конкурентоспроможного розвитку країн в умовах економічної глобалізації: євроінтеграційний проект України», «Модернізація бухгалтерського обліку бюджетних установ в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку державних фінансів України», «Активізація інноваційного розвитку підприємств на засадах комерціалізації інтелектуальної власності та трансферу технологій», «Управління кредитним портфелем банку в період виходу з фінансової кризи» та ін.

В КНЕУ реалізуються багаточисленні грантові проекти, а вчені університету є активними учасниками глобальних дослідницьких мереж. Університет є членом таких міжнародних організацій як: EDAMBA – European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration (Європейська асоціація докторських програм з менеджменту та бізнес адміністрування), EPLO – European Public Law Organization (Європейська організація публічного права), BSUN - Black Sea Universities Network (Мережа Чорноморських Університетів), Magna Charta Universitatum (Велика Хартія Університетів), EFMD - European Foundation for Management Development (Європейська фундація з розвитку менеджменту). Це дає змогу повною мірою реалізувати творчий потенціал аспірантів і зробити успішну академічну кар’єру.

З правилами прийому на програми Доктора філософії можна ознайомитись на сайті університету:

www.kneu.edu.ua

Прийом документів здійснюється за адресою:

Адреса: 03680, м. Київ,

просп. Перемоги, 54/1, кімн. 212

тел.: (044) 456-70-80