Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методи тестування в соціології

Метою вивчення дисципліни  є оволодіння сучасними методами проведення соціологічних досліджень, а саме методами тестування і соціометрії.

Завдання:-  надання знань щодо передумов формування, сутності та особливостей застосування тестування та соціометричних методів, їх місця в сучасній соціології; видів, методів та термінології в соціометрії та тестуванні; доцільність застосування методів тестування та соціометрії при дослідженні соціальних явищ та процесів;-  формування навичок й умінь щодо практичного застосування методів тестування і соціометрії.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

-                     сутність та методику застосування методів тестування та соціометрії;

-                     практичні технології застосування даних методів при дослідженні соціальних явищ та процесів;

вміти:

-       застосовувати на практиці методи тестування та соціометрії;

-       працювати з підручниками і науковою соціологічною літературою, користуватися науковою бібліотекою і ресурсами Інтернету з проблематики соціологічних досліджень;

-                     реферувати тексти та виступати зі стислими рефератами по даній тематиці.

Предметом дисципліни «Методи тестування та соціометрії в соціології» є сутність та специфіка методів тестування та соціометрії та їх використання при дослідженні соціальних явищ та процесів; категоріальний апарат методів тестування та соціометрії; види тестування та соціометрії; практика застосування методів соціометрії і тестування в економічній сфері.  

Робочі програмит та методичні матеріали

Остання редакція: 23.04.20

Публікаціі з предмету

  • Методи тестування в соціології 054 (185 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методи тестування в соціології»   для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 054 «Соціологія», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Соціологія економіки та підприємництва»18 Жовтня 2019 р.
  • Методи тестуванняі соціометрії в соціології (237.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Методи тестуванняі соціометрії в соціології»   для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», спеціалізації «Публічне управління та адміністрування»16 Жовтня 2019 р.
  • Методи тестування в соціології (83 KB)паспорт дисципліни «Методи тестування в соціології»05 Жовтня 2017 р.