Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наглядова рада

В науково-педагогічній, освітній та партнерській діяльності університету із зарубіжними навчальними закладами, у входженні до Болонського процесу чимала роль належить Наглядовій раді. Наглядова рада була створена постановою Кабінету Міністрів України № 1022 від 6 липня 1998 р.

Положення Про Наглядову раду Київського національного економічного університету затверджено рішенням Наглядової ради Київського національного економічного університету від 3 липня 2007 року.

10 квітня 2012 р. був прийнятий наказ Міністерства Освіти і Науки, Молоді та Спорту України № 444 Про затвердження нового складу Наглядової ради Київського національного економічного університету.

Наглядова рада забезпечує виконання університетом його функцій як національного закладу та контролює його діяльність, що здійснюється на засадах автономії, самоврядування та взаємодії з органами державного управління України та іншими організаціями.

Свою діяльність Наглядова рада здійснює через спрямування зусиль членів Ради, Міністерства освіти і науки України та інших органів державного управління, керівників і працівників університету на створення умов для успішної діяльності та постійної підтримки дальшого розвитку університету як сучасного вищого навчального національного закладу, що забезпечує високий рівень розвитку вітчизняної освіти й економічної науки та інтегрується у світову освітню систему.

З урахуванням результатів здійснюваного Наглядовою радою контролю та отриманої за взаємним сприянням необхідної вихідної інформації від Університету та міністерств (відомств) Наглядова рада приймає відповідні рішення.

Рішення Наглядової ради є обовязковими для виконання всіма підрозділами університету та враховуються при здійсненні контролю відповідними державними органами.

Наглядова рада:
- розглядає і погоджує навчальну, наукову та фінансову стратегії діяльності та перспектив дальшого розвитку університету;
- аналізує дії органів управління університету щодо забезпечення умов для розвитку науково-педагогічного персоналу та створених ними наукових шкіл до визнаного загальнодержавного або світового рівня професійної кваліфікації;
- оцінює рівень наукової діяльності щодо розроблення та практичної реалізації найважливіших державних програм в економічній сфері;
- кваліфікує роботу університету, окремих його підрозділів чи керівників стосовно забезпечення загальнодержавного і міжнародного визнання результатів діяльності та вмотивоване подання ректору пропозицій щодо структурних або персональних змін за результатами такої роботи;
- попередньо розглядає і погоджує заходи щодо створення сучасної матеріально-технічної бази і розвитку соціальної інфраструктури університету;
- вносить на розгляд Конференції трудового колективу пропозиції щодо змін у Статуті Університету, а також з інших питань, які віднесено до компетенції Конференції;
- наглядає за дотриманням університетом норм чинного законодавства та статуту, виконання рішень органів законодавчої та виконавчої влад;
- сприяє затвердженню окремих рішень або прийняттю відповідної постанови (розпорядження) Кабінетом Міністрів України у встановленому порядку;
- входить з необхідними клопотаннями та пропозиціями до органів державного управління;
- надає спонсорську допомогу з ініціативи керівників підприємств і організацій - членів Наглядової ради;
- стежить за дотриманням положень еликої Хартії європейських Університетів у сфері забезпечення прав людини на освіту;
- висуває перед Конференцією трудового колективу мотивовану пропозицію про обрання або продовження повноважень ректора університету.

З рішення Наглядової ради можуть матеріально заохочуватися ректор, члени ректорату, керівники інших структурних підрозділів університету, а також члени Наглядової ради, у тім числі її керівництво. Виплата матеріального заохочення здійснюється переважно з позабюджетних коштів.

Остання редакція: 06.10.16