Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Головні документи

Головні документи, що регулюють процес реалізації політик, стандартів і процедур дотримання в Університеті академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу, є:

- Етичний кодекс Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (https://drive.google.com/file/d/129hYA42Nugkb-mxOtV0IRCitGaybAWJi/view );

- Тимчасове Положення про академічну доброчесність у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (затверджено та введено в дію наказом ректора ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» від «30» березня 2020 р. № 163) (https://kneu.edu.ua/ua/Information_for/professors/norm_doc/norm_baza_kneu/norm_mater_metod_rob/);

- Положення про протидію академічному плагіату в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (https://kneu.edu.ua/userfiles/akad_dobrochesnist/pol.pdf);

Інформаційний лист про діючий порядок проходження дисертаційними роботами на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора філософії) і доктора наук перевірки на плагіат (https://kneu.edu.ua/userfiles/akad_dobrochesnist/inf_l.jpg);

Інформаційний лист про діючий порядок проходження магістерськими дипломними роботами перевірки на наявність текстових запозичень (https://kneu.edu.ua/userfiles/akad_dobrochesnist/inf_list.PDF).

У даних документах чітко визначено стандарти здійснення освітньо-наукової діяльності здобувачами вищої освіти, а також педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та іншими категоріями співробітників з дотриманням при цьому основних моральних і правових норм академічної поведінки.

Остання редакція: 19.04.20