Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

САМОАНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ДВНЗ «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА» КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО (ЗВІТ за 2011-2017 роки ПРО ВИКОНАННЯ КРИТЕРІЇВ НАДАННЯ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО)

(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2017 р. № 912

«Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу»)

Заява ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» до НАЗЯВО про перевірку статусу національного закладу вищої освіти.

Лист ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» до МОН про підтвердження статусу національного закладу вищої освіти.

Витяг з протоколу від 21.06.2018 №11 «Про затвердження моніторингової справи для підтвердження статусу національного Державним вищим навчальним закладом «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Загальна характеристика ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  (річний звіт про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за 2017 рік).

Стратегія розвитку ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  на 2018-2025 рр.

Витяг з протоколу від 21.06.2018 №11 «Про затвердження Стратегії розвитку Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» на 2018-2025 роки.

Стан матеріально-технічного забезпечення ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

I. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

  1. Довідка ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» про виконання Законів Україну «Про освіту» та «Про вищу освіту», Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності.
  2. Довідка ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  про відсутність (наявність) виявлених раніше порушень Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти.
  3. Довідка про наявність єдиного інформаційного середовища ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності.
  4. Довідка про розміщення на офіційному веб-сайті ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» обов'язкової інформації, передбаченої законодавством.

II. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти

Додаток П1.Кількість здобувачів вищої освіти за 2011-2017 роки.

Додаток П2.  Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не менше трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді навчалися (стажувалися) в іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) за межами України за 2011-2017 роки.

Додаток П3.Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули  призові місця за 2011-2017 роки.

Додаток П4.Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за денною формою навчання за 2011-2017 рр.

Додаток П5.Середньорічна кількість громадян країн – членів Організації економічного співробітництва та розвитку – серед здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за денною формою навчання за 2011-2017 рр.

Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники

Додаток П6. Наукові, науково-педагогічні працівники

Додаток П7.Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які не менше 3-х місяців у 2011-2017 роках стажувались, проводили навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти.

Додаток П9. Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду і мають науковий ступінь та/або вчене звання у 2011-2017 роках.

Додаток П10. Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду і мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора у 2011-2017 роках.

Додаток П8. Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше 5-х здобувачів наукових ступенів, які захистилися в Україні у 2011-2017 роках.

Таблиця 3. (Додаток П12, П13) Наукометричні показники за 2011-2017 рр.

Таблиця 4.(Додаток П14) Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не менше п'яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science за 2011-2017 рр.

Таблиця 5.(Додаток П17, П18, П19, П20) Наукові журнали та об'єкти інтелектуальної власності за 2011-2017 рр.

Таблиця 6.Порівняльні показники за 2011-2017 рр.

III. Інформація про досягнення КНЕУ за преміальними критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти

3.1. Довідка про місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних рейтингах.

3.2. Довідка про наявність іноземних та міжнародних акредитацій.

3.3. Довідка про кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України.

3.4. Довідка про кількість випускників КНЕУ, яким протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України.

3.5. Довідка про кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє працевлаштування протягом трьох років.

Остання редакція: 28.06.18