Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Про профком

Структура підрозділу

    В Університеті функціонує створена на громадських засадах первинна профспілкова організація , метою діяльності якої є вираження, представлення і забезпечення захисту  економічних, соціальних, трудових прав та інтересів  співробітників  Університету. Як первинна ланка, що налічує близько  1900членів, профспілкова організація КНЕУ входить до складу Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України.

Вищим органом профорганізації КНЕУ є профспілкова  конференція. В своїй діяльності профорганізація керується Статутом Профспілки працівників освіти і науки України та Положенням про Первинну профспілкову організацію ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

4-ою звітно-виборною профспілковою конференцією Університету від 01 квітня 2015 р. головою профспілкової організації обрано Стеценка  Богдана  Станіславовича, доцента кафедри фінансові  ринки. Конференцією обрано профспілковий комітет у кількості 54 члени профкому терміном на 5 років. Постійно діючим робочим органом, що забезпечує поточну роботу  є  президія  профкому.

За головними напрямками роботи профкому створені і функціонують постійні  комісії:

1) з правового та соціального захисту і контролю виконання Колективного договору;
2) з організаційної,  інформаційної  роботи  та  навчання  профактиву;
3) з оздоровлення та соціального страхування;
4) з спортивно-масової роботи;
5) з виховної, культурно-масової роботи і організації екскурсій;
6) з охорони та умов праці і побуту  та  контролю  за  громадським  харчуванням;
7) ревізійна комісія профкому.

У складі профспілкової організації Університету функціонують 12 профбюро, які організовують профспілкову роботу в трудових колективах структурних підрозділів (на факультетах, кафедрах, в підрозділах та службах).

Бухгалтерію профкому веде бухгалтер профкому Петруніна В.В., сектор організаційно-масової роботи та обліку членів профспілки очолює спеціаліст профкому Шировенко Л.М.

Основою діяльності профорганізації КНЕУ у відносинах з адміністрацією є Колективний договір, що укладається на 3 роки. Через Колдоговір профком представляє і захищає права та інтереси трудового колективу, приймає участь у вирішенні питань організації праці, її умов та оплати, оздоровлення і відпочинку, контролює виконання законодавства про працю і охорону праці.

Загальна інформація

Дещо з історії профкому. Профспілкова організація є тим суспільним осередком, який, будучи найбільш масовим, відповідно до законодавства України представляє й захищає інтереси трудового колективу.

Сьогодні профспілки є єдиною формою об’єднання трудящих у цивілізованому суспільстві. Без профспілок немає захисту трудових та соціально-економічних інтересів працюючих людей. Членство у профспілці дає можливість кожному працюючому, хто продає свою робочу силу, знання, вміння, професійні здібності, бути повніше захищеним у своїх законних правах.

Профспілка співробітників КНЕУвходить до Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки м.Києва, яка, в свою чергу, є однією з найбільш представницьких організацій у складі останньої.Нині до університетської профспілкової організації входить понад 2600 членів. В різні роки її очолювали професор А. М. Григор'єв, професор Г. А. Оганян, доцент М. В. Бочарова, доцент О. В. Антонець, доцент О. П. Крикун, професор В. В. Сопко, доцент Ю. Г. Кривоносов. З 1986 року  по  1  квітня  2015  року  профспілкову організацію співробітників Університету очолював доцент М. С. Руденко.

За роки незалежності України значно зміцніли демократичні принципи побудови партнерських стосунків між трудовим колективом та адміністрацією університету.

Поточну діяльність первинної організації організовує профспілковий комітет, до складу якого сьогодні входить 54 представники всіх структурних підрозділів Університету. Він веде переговори з адміністрацією по укладанню Колективного договору, контролює хід його виконання, а також дотримання трудового законодавства, законодавства про працю та охорону праці. Колективний договір, що врегульовує трудові й соціально-економічні взаємини між адміністрацією і працівниками,спрямованийна забезпечення й реалізацію автономії та самоврядності Університету як необхідних передумов його розвитку.

Профком представляє права та інтереси співробітників при вирішенні трудових конфліктів або спорів, дає згоду або відмовляє у ній на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи адміністрації, бере участь у розслідуванні нещасних випадків, організовує та здійснює громадський контроль за користуванням співробітниками нарівні наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із Статутом Університету та Колективним договором. Разом з адміністрацією профком організовує оздоровлення та відпочинок, опікується реалізацією прав профспілчан у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги, а також сприяє розвиткові культурно-освітньої та спортивно-масової роботи в колективі. У межах своєї компетенції профком здійснює планування і контроль за використанням коштів державного соціального страхування працівників, направляє співробітників та членів їх сімей на санаторно-курортне лікування та відпочинок. Дбаючи про соціальний і правовий захист профспілкового активу, профком також організовує навчання і підвищення його кваліфікації. Про діяльність профкому члени профспілки регулярно інформуються через університетську газету  та  сторінку  на  сайті  університету.

Остання редакція: 07.11.16