Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Лабораторія організації навчально-методичного забезпечення

Основні завдання та функції лабораторії організації навчально-методичного забезпечення

Основні завдання:

 • контроль за виконанням наказів та розпоряджень ректора щодо організації навчально-методичної роботи на кафедрах Університету;
 • моніторинг організації навчальної та методичної роботи кафедр Університету;
 • контроль наявності в  методичних рекомендаціях з вивчення навчальних дисциплін завдань для індивідуальних занять та розмежування їх із завданнями для самостійної роботи студентів;
 • вивчення та аналіз роботи навчально-наукових інститутів, факультетів з організації і проведення контролю знань студентів, організації і проведення заліково-екзаменаційних сесій.

Функції:

 • координація діяльності кафедр з питань навчально-методичної роботи та надання консультативної  допомоги щодо забезпечення якості освіти;
 • проведення моніторингу навчальних видань, організаційне забезпечення розвитку навчально-методичної бази освітньої діяльності Університету;
 • проведення аналізу забезпечення освітнього процесу сучасними інформаційними ресурсами (забезпеченість та ефективність використання в освітньому процесі бібліотечних фондів навчальної та іншої літератури, дистанційних курсів тощо);
 • формування та зберігання електронного репозитарію методичного забезпечення дисциплін в розрізі кафедр Університету;
 • відслідковування стану та оновлення (розробки) методичного забезпечення дисциплін кафедр та підготовка експертних висновків і пропозицій щодо його вдосконалення;
 • контроль за виконанням кафедрами рішень Науково-методичної ради щодо необхідності підготовки навчальних видань для навчально-методичного забезпечення освітнього процесу;
 • контроль виконання вимог щодо структури та змісту навчальної літератури,
 • видання якої здійснюється в Університеті;
 • аналіз відповідності робочих програм навчальних дисциплін та методичних матеріалів існуючим вимогам;
 • удосконалення методичних підходів до розроблення навчальних планів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти;
 • експертиза навчальних планів щодо їх відповідності встановленим нормативам, їханаліз з метою уникнення перенавантаження та дублювання, структурно-логічній схемі освітньої-професійної або освітньо-наукової програми. Підготовка проектів наказів про внесення змін і доповнень до діючих навчальних планів;
 • присвоєння кодів дисциплінам згідно діючих в Університеті навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти;
 • розроблення наказів (розпоряджень) про закріплення дисциплін за кафедрами Університету із зазначеним переліком спеціальностей / спеціалізацій, на яких викладається дисципліна;
 • підготовка архівних довідок для підтвердження диплома випускникам Університету про перелік вивчених тем з навчальних дисциплін та їх зміст згідно робочих програм навчальних дисциплін;
 • організація контролю готовності кафедр Університету до навчального року та підбиття підсумків роботи за поточний навчальний рік;
 • розміщення на сайті Університету нормативних документів (положень, наказів, розпоряджень ректора Університету і т.д.) навчальних планів та інших матеріалів довідкового характеру.
Остання редакція: 24.10.18