Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Факультет обліку та податкового менеджменту

Облік – це не лише універсальна мова бізнесу, а й мистецтво, уся краса якого не завжди очевидна сторонньому спостерігачу, але яка повністю розкривається перед професіоналом. Облік забезпечує достовірною, об’єктивною, доречною та дохідливою інформацією про фінансовий стан і наслідки діяльності підприємства всіх користувачів: власників та керівників, акціонерів, інвесторів, органи державного управління тощо. Професія бухгалтера вимагає надзвичайного таланту і терпіння. Але тим, хто її опанував, дається особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії. До цих слів сьогодні вочевидь міг би приєднатись керівник кожного успішного підприємства. Адже важко переоцінити роль, яку відіграють фахівці з обліку і оподаткування, задовольняючи інформаційні потреби на всіх рівнях управління, забезпечуючи можливість прийняття адекватних управлінських рішень у мінливому ринковому середовищі. Саме таких фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування вже понад 60 років готує факультет обліку та податкового менеджменту Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Положення про факультет ОПМ

Детальніше про факультет »

 

Факультет засновано в квітні 1959 р.як Обліково-економічний факультет Київського інституту народного господарства імені Д.С. Коротченка. З 1 грудні 2017 року обліково-економічний факультет відповідно доНаказу ректора Університету "Про організаційно-структурне оновлення Університету" № 815 від 30.10.2017 р. перейменовано на факультет обліку та податкового менеджменту (Факультет ОПМ).

Сьогоднішній рівень факультету обліку та податкового менеджменту, його успіхи та досягнення є наслідком кропіткої та творчої роботи багатьох науковців, педагогів та організаторів, які працювали і працюють на факультеті.

Значний внесок у розбудову факультету, формування молодих спеціалістів, удосконалення навчально-методичної роботи, розвиток науки зробили завідувачі кафедр, визнані педагоги та науковці: доктори економічних наук, професори П. П. Німчинов, Ю. Я. Литвин, А. М. Кузь­мінський, І. І. Каракоз, М. Г. Чумаченко, В. С. Найдьонов, В. І. Сам­борський, В. П. Завгородній, Є. В. Долгополов, Й. С. Пасхавер, А. В. Го­ловач, В. П. Трофімов, С. С. Герасименко, Р. М. Моторин, М.В. Кужельний, М.І. Бондар, О.А. Петрик, Л.М. Кіндрацька, Ю.А. Кузьмінський.

Особливе місце в цій когорті належить деканам, які свого часу очолювали факультет: кандидатам економічних наук, доцентам М. Г. Цюпі, О. Ф. Федо­рову, С. О. Кошелюку, М. Ф. Кобі, О. В. Козирєву, кандидатам економічних наук, професорам Г. М. Мельничуку, В.І. Єфіменку.

З березня 2016 року факультет очолює доктор економічних наук, професор Бондар Микола Іванович.

Успішна робота факультету гарантується високим професійним і науковим рівнем науково-педагогічного персоналу. Більше ніж 100 науковців нині працюють на кафедрах факультету, з них 16 докторів економічних наук, 60 кандидатів наук, 9 старших викладачів та асистентів. І всі вони — непересічні, яскраві, талановиті особливості. Навчальний процес на факультеті обслуговують 15 досвідчених фахывцыв з органызацыъ навльного процесу деканату та кафедр факультету.

Серед останніх досягнень факультету - широке запровадження інноваційно-комунікаційних технологій у навчальний процес на бакалаврському та магістерському рівнях. Цьому сприяє робота Навчально-тренувального центру факультету обліку та податкового менеджменту (НТЦ факультету ОПМ), головним завданням якого є тісна співпраця з розробниками інформаційних технологій і запровадження у навчальний процес останніх досягнень в інформаційній галузі.

Пролонговані угоди про співпрацю з корпораціями «Парус Україна», «Інтелект-Сервіс», «ІT-Enterprise», «Інститут Прикладних Систем і Технологій», «КІТ: ХХІ», прикладні програмні рішення яких успішно використовуються в отриманні професійних навичок. Студенти набувають знання і навички використання в майбутній професійній діяльності бухгалтерських програм «Парус Бухгалтерія», «ІС-ПРО-бюджет» та новітнього вітчизняного програмного рішення «Master Бухгалтерія» для малого і середнього бізнесу; «M.E.Doc» –  українського програмного забезпечення для подачі звітності до контролюючих органів та обміну юридично значущими первинними документами між контрагентами в електронному вигляд. У навчальному процесі використовується прикладне програмне рішення «Облік SaaS» — нове досягнення в автоматизації бухгалтерського обліку з використання хмарних обчислень, а також програмне забезпечення «КІТ.Аудит» для здійснення аудиторських перевірок. Це справжнє посилення практичної складової навчання на факультеті. Успішне оволодіння навичками використання зазначених програмних продуктів підтверджується Сертифіками користувачів базового рівня, які отримують студенти після тестування їх знань і умінь відповідними ІТ-розробниками.

Корпорація «ІT-Enterprise» на базі НТЦ факультету ОПМ відкрила Центр інноваційних технологій з сучасною комп’ютерною технікою  та програмним забезпеченням «ІT-Enterprise ERP» для великого бізнесу, використання якого в навчальному процесі надає можливість студентам отримати навички роботи з подібними системами, уміння реалізувати в майбутньому свої знання з інформаційних технологій в умовах цифрової економіки, єдиного світового  цифрового ринку і є показником високого рівня підготовки сучасного фахівця з економіки та управління.

На факультеті акредитовано навчальні програми на заліки іспитівАсоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів (АССА). Акредитація АССА по заліках діючої бакалаврської програми спеціалізації «Облік і аудит» дає право отримувати заліки на чотири іспити АССА:

F1 — Бухгалтер на підприємстві (Роль бухгалтера в бізнес-сере­довищі)

F2 — Управлінський облік

F3 — Фінансовий облік

F4 — Корпоративне та підприємницьке право

Акредитація магістерської програми «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» додатково дає право отримувати заліки на іспити АССА:

F6 – Оподаткування;

F7- Фінансова звітність;

F8 - Аудит та підтвердження звітності.

У лютому 2017 р. бакалаври та магістри спеціальності «Облік та оподаткування» отримали акредитацію за операційним рівнем кваліфікації CIMA. Диплом CIMA (Chartered Institute of Management Accountants — Інститут дипломованих бухгалтерів управлінського обліку) — це доказ високого рівня фінансової кваліфікації. Кваліфікація CIMA вважається найавторитетнішою у сфері економіки, обліку, оподаткування та фінансового менеджменту. Відповідно, випускники факультету зараховуються дисципліни сертифікаційного та операційного рівнів:

  • Операційний рівень :

E1 — Менеджмент організацій;

P1 — Управлінський облік;

F1 — Фінансова звітність та оподаткування.

  • Сертифікаційний рівень:

BA1 — Основи економіки та бізнесу;

BA2 — Основи управлінського обліку;

ВА3 — Основи фінансового обліку;

BA4 — Основи етики, корпоративного управління та підприємницького права.

Інноваційність розвитку факультету полягає у підготовці всебічно розвинених і професійно підготовлених особистостей, які здатні виступити носіями та активними впроваджувачами випереджаючих практику знань. На факультеті відбувається докорінна зміна основних методів викладання і навчання, на зміну лекціям та практичним (семінарським) заняттям у традиційні формі приходять новітні методи викладання і навчання. Зокрема, це лекції-дискусії, тренінги, кейси, ділові ігри та інші форми і методи. Все це повинно сприяти особистісному та професійному зростанню студентів факультету, що забезпечить конкурентоспроможність випускників на ринку праці в Україні та світі; формуванню гармонійно розвиненої особистості студента, всебічному розвитку творчого потенціалу колективу факультету та, як наслідок, перетворення факультету у провідний за своїм фахом в Україні.

Головним надбанням факультету є його студенти, адже без них неможливо уявити факультет. На факультеті обліку та податкового менеджменту навчається близько 1000 студентів.

Основними місцями роботи випускників спеціальності «Облік і оподаткування» є підприємства різни видів економічної діяльності та організаційно-правової форми господарювання, комерційні банки, інвестиційні фонди і компанії, аудиторські фірми, організації і установи, міністерства та відомства. Залежно від бажання та покликання молоді фахівці можуть працювати викладачами обліку, аудиту, оподаткування, економічного аналізу, державного фінансового контролю в коледжах та вищих навчальних закладах.

Факультет тісно співпрацює з Центром зв’язків з роботодавцями «Перспектива» й сприяє пошуку роботи та працевлаштуванню випускників. На базі Центру студенти мають змогу пройти адаптаційні тренінги, взяти участь в Днях кар’єри й налагодити контакти з провідними українськими та міжнародними компаніями. Факультет має базу провідних підприємств, установ і організацій для проходження студентами практики й розвитку професійних компетентностей.

Студенти факультету обліку та податкового менеджменту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» спеціальності «Облік і оподаткування» мають унікальну можливість отримання диплому європейського зразка в рамках реалізації договору про подвійні дипломи між ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» та Вищою Сопотською школою (Польща).

Студенти мають можливість вивчити польську розмовну та професійну мову, підвищити рівень ділової англійської мови; пройти практику за фахом на міжнародних фірмах, осередки та підрозділи яких знаходяться в містах Сопот, Гдиня і Гданськ.

На факультеті створені сприятливі умови для наукової діяльності та участі студентів у міжнародних і науково-дослідницьких проектах. В університеті працює спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

На базі факультету обліку та податкового менеджменту функціонує Інститут обліку, основною метою діяльності якого є розвиток наукового спрямування «Облік, аналіз та контроль господарської діяльності суб’єктів господарювання» в сегменті економічних наук; розробка рекомендацій з вирішення актуальних проблем облікового, аналітичного і контрольного забезпечення фінансового управління діяльністю суб’єктів господарювання; сприяння через проведення та власне результати досліджень навчальній діяльності та діяльності з підготовки наукових кадрів Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана».

Остання редакція: 19.02.21