Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аудит (каф. аудиту)

Наука «Аудит» є нормативною для освітнього ступеня бакалавр спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». У практичній діяльності за допомогою аудиту реалізується одна з найважливіших функцій управління –функція незалежного фінансового контролю (експертизи) фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємництва.

Мета науки –оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) і виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт) для забезпечення системи управління підприємств та зовнішніх користувачів необхідною інформацією, визначення ролі аудиту для розвитку сучасних ринкових відносин, а також вивчення практичного досвіду аудиторської діяльності, опанування змісту Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також Кодексу етики бухгалтерів.

Основні завдання науки «Аудит»: засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як притаманного для ринкової економіки інституту незалежного фінансового контролю, а також інших видів перевірок фінансово-господарської діяльності господарюючих суб'єктів; вивчення законодавчих та нормативних актів, що регулюють аудиторську діяльність, Міжнародних  стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг; засвоєння методики і техніки проведення аудиту та надання інших аудиторських послуг, набуття навичок по застосуванню методів і прийомів аудиту, виконанню аудиторських процедур; набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання комплексу аудиторських процедур, оформлення поточних та підсумкових документів аудитора; набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання результатів аудиторської перевірки у процесі прийняття управлінських рішень, організації взаємодії аудиторів та менеджерів різних рівнів управління; засвоєння теоретичних основ і набуття практичних навичок застосування спеціальних програмних продуктів та інформаційних систем у процесі виконання аудиторських завдань.

Остання редакція: 09.11.15

Публікаціі з предмету

 • Аудит 071 (342 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аудит» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»24 Червня 2019 р.
 • Вступ до спеціальності (модуль 2) 071 (319.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (модуль 2) для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Диджитал-облік», спеціалізації «Диджитал-облік»06 Лютого 2019 р.
 • Вступ до спеціальності (модуль 2) 071 (робоча програма) (49.5 KB)робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» (модуль 2) для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Диджитал-облік», спеціалізації «Диджитал-облік»18 Грудня 2018 р.
 • Аудит 6503 (95 KB)паспорт з дисципліни «Аудит» (з напряму підготовки 6503 «Міжнародна економіка»)13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 6509 (136 KB)паспорт навчальної дисципліни «Аудит» (для спеціальності 6509 «Облік і аудит») .Дисципліна бакалаврського рівня.13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 8O06 (Аудит державних фінансів) (107.5 KB)паспорт дисципліни «Аудит державних фінансів» (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8O06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 8O06 (Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги) (185.5 KB)паспорт дисципліни «Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги» (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8O06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 8Е09 (99.5 KB)паспорт дисципліни «Аудит публічних фінансів» (освітній ступінь магістр, 074 «Публічне управління та адміністрування», магістерська програма 8Е09 «Державне управління економікою»)13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит 6508 (102.5 KB)паспорт дисципліни «Аудит» (з напряму підготовки 6508 «Фінанси»). Дисципліна бакалаврського рівня.13 Жовтня 2017 р.
 • Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги (95 KB)паспорт дисципліни «Аудит спеціалізованих сфер та супутні послуги» (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8O06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)07 Липня 2016 р.
 • Аудит державних фінансів (88 KB)паспорт науки «Аудит державних фінансів» (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8O06 «Аудит та державний фінансовий контроль»)07 Липня 2016 р.