Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті

Навчальна дисципліна «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» призначена для другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми (спеціалізації) «Облік і аудит», вибіркової компоненти «Аудит та державний фінансовий контроль».

Мета опанування навчальної дисципліни студентами є: надання поглиблених знань з теорії та практики побудови  і використання управлінських інформаційних систем (УІС) в сфері аудиту та державного фінансового контролю. оцінювати роль управлінських інформаційних систем у сучасному конкурентному середовищі; розуміти інформаційні технології і прикладні сфери їх застосування; володіти методами та технологіями комп’ютерних систем в аналізі та аудиті за їх видами, рівнями та функціональним призначенням та прийняття управлінських рішень; знати функціональні і структурні особливості інформаційно-аналітичних систем; знати принципи розробки баз даних (БД), а також вимоги до управління і організації середовища БД; володіти навиками роботи з основними інструментальними засобами для проектування УІС в аналізі та аудиті; отримати досвід проектування і розробки демонстраційного прототипу УІС в аналізі та аудиті.

Публікаціі з предмету

  • Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті 071 (магістерський рівень в.о.) (483.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»06 Лютого 2019 р.
  • Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті 071,робоча програма (магістерський рівень в.о.) (310.5 KB)робоча програма навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит», спеціалізації «Облік і аудит», магістерської програми 8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль»18 Грудня 2018 р.