Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Внутрішньогосподарський контроль (каф. аудиту)

Дисципліна «Внутрішньогосподарський контроль» є вибірковою для освітнього ступеня бакалавр спеціальності 6.030509 «Облік і аудит».

Мета опанування дисципліни – оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок створення на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання служб внутрішнього контролю, здійснення ними своїх функцій щодо допомоги керівництву у виконанні підприємствами їх статутних завдань та поліпшенні фінансового стану.

Основними завданнями дисципліни є:вивчення основних положень законодавчих та нормативних актів України, які регулюють фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання; визначення сутності та форм організації фінансово-господарського контролю в умовах ринкової економіки, в тому числі внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях; засвоєння теоретичних основ Служби внутрішньогосподарського контролю та системи внутрішньогосподарського контролю; організація контролю за здійсненням фінансово-господарських операцій на підприємствах (в установах та організаціях), їх відображенням в обліку та звітності; оволодіння основними методами здійснення внутрішньогосподарського контролю та реалізації його наслідків.

Остання редакція: 09.11.15

Публікаціі з предмету

  • Внутрішньогосподарський контроль 6.030509 (419.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»24 Червня 2019 р.
  • Внутрішньогосподарський контроль 071 (419 KB)– методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік, аудит та оподаткування»24 Червня 2019 р.
  • Внутрішньогосподарський контроль (119 KB)паспорт навчальної дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» (для спеціальності 6.030509  «Облік і аудит») .Дисципліна бакалаврського рівня.13 Жовтня 2017 р.
  • Внутрішньогосподарський контроль (2.7 MB)Практикум спрямований на оволодіння студентами теоретичними засадами контролю, отримання практичних навичок внутрішньогосподарського контролю, планування, організації та проведення контролю в сучасних умовах господарювання. Практикум ґрунтується на положеннях дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» з підготовки бакалаврів за спеціальністю «Облік і аудит». Головна мета видання — навчити студентів застосовувати економічні та бухгалтерські знання, практично прищепити навички з організації структурного підрозділу Служби внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та організаціях, виробити критерії оцінки бухгалтерської документації, показати методику роботи з документами – носіями економічної інформації. Структурований виклад основних теоретичних положень у графічному вигляді та практичних завдань (кросворди, тести, практичні ситуації, завдання з вибору тлумачень тощо), а також перелік законодавчо-нормативних актів і реко- мендованої літератури для опрацювання за кожною темою сприятимуть закріпленню набутих теоретичних знань і прак- тичних навичок. Враховано зміни в законодавстві станом на кінець 2014 року. Для викладачів і студентів економічних вищих навчальних закладів і факультетів та інших зацікавлених осіб.09 Липня 2015 р.