Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу

Кафедру обліку, контролю та оподаткування агробізнесу, як самостійний підрозділ університету, було створено 1 червня 1977 року, внаслідок поділу за галузевою ознакою загальної (раніше існуючої) кафедри бухгалтерського обліку.

Положення про кафедру обліку, контролю та оподаткування агробізнесу

Детальніше про кафедру »

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

     Назва кафедри за час її функціонування змінювалася тричі, але курс її залишався незмінним — якісна підготовка спеціалістів з обліку, аналізу та аудиту для економіки  країни, а також учених за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». На момент створення назва кафедри звучала так: «Кафедра бухгалтерського обліку в сільському господарстві», потім — «Кафедра обліку та аудиту в сільському господарстві», «Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК» і нарешті - "Кафедра обліку, контролю та оподаткуваня агробізнесу". З часу свого заснування кафедру послідовно очолювали відомі спеціалісти і вчені у сфері бухгалтерського обліку, доктори економічних наук, професори Ю.Я. Литвин, В.В. Сопко, В.Г. Лінник. З червня 2006 року кафедру очолив випускник факультету економіки АПК професор М.М. Коцупатрий.

     Свій «родовід» кафедра бере від єдиної колись у КНЕУ кафедри бухгалтерського обліку, очолюваної упродовж тривалого часу доктором економічних наук, професором П.П. Німчиновим. Усі викладачі, які працювали на кафедрі, були його вихованцями або ж навчалися за його підручниками.

     Незважаючи на те, що в Україні вже тоді була ціла система аграрних вищих навчальних закладів, зокрема в Києві функціонувала Українська сільськогосподарська академія, генератором наукових нововведень з обліку в сільському господарстві виступила саме кафедра бухгалтерського обліку Київського фінансово-економічного інституту (бувша назва нашого університету) — в особі тоді ще кандидата економічних наук, доцента П.П.Німчинова. Це його пропозицію щодо впорядкування системи обліку в колгоспах було надруковано в журналі «Вісник сільськогосподарської науки» (№10, 1958). У згаданій статті П.П. Німчинов, спираючись на «Основні положення обліку затрат і доходів у колгоспах», що були розроблені у 1957 році УНДІЕОСГом, висвітлив найголовніші питання нового плану рахунків, що, у свою чергу, потребувало розробки нових облікових реєстрів, первинних і зведених документів та нових форм річного звіту.

     Ту бурхливу дискусію, генератором якої став П.П. Німчинов, пам'ятають усі, хто на той час був причетним до бухгалтерського обліку та економіки сільського господарства, тобто всі, хто на той час займався цією наукою, хто вчився у вузі чи в технікумі або працював бухгалтером чи економістом в аграрному секторі. І дискусія та принесла вагомі результати – облік удосконалювався і ставав дієвим важелем контролю і зміцнення економіки аграрного сектора.

     Питання обліку й контролю  в цілому тісно переплітаються з проблемами планування, організації виробництва та економічного аналізу, тому викладачі кафедри обліку працювали в тісному контакті зі спеціалістами кафедри економіки сільського господарства факультету планування сільського господарства. Творча співпраця спеціалістів двох скелетних гілок аграрної науки — економіки й бухгалтерського обліку – переросла у потребу створення на аграрному факультеті облікової кафедри профільного сільськогосподарського спрямування.

     Головне у роботі кафедри — забезпечення навчального процесу. Тепер усі, хто хоче стати справжнім економістом, розуміють, що без обліку не обійтися. Уніфікація обліку, аудиту й звітності дає змогу одержувати повноцінні бухгалтерські та аудиторські знання, збагачені ще й специфічними особливостями АПК, а це значно розширює можливості працевлаштування випускників. Знання тенденцій обліку, аналізу і аудиту доповнюється знанням сучасної технології організації бухгалтерського обліку з використанням комп'ютерної техніки. А це значною мірою полегшує працевлаштування наших випускників.

     Важливою ділянкою роботи колективу завжди була підготовка педагогічних кадрів вищої кваліфікації. За сорок років кафедра забезпечила успішне навчання в аспірантурі та своєчасний захист кандидатських дисертацій 51 молодих вчених, в тому числі за останні сім років — 18 осіб.

     Викладачі і лаборанти кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу беруть активну участь у науковій роботі, у підготовці і проведенні щорічних міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференцій викладачів і всеукраїнських наукових конференцій студентів, що проводяться на кафедрі та факультеті обліку та податкового менеджменту.

     Досвідчені викладачі кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу постійно беруть участь у підготовці й роботі науково-методичних конференцій у нашому навчальному закладі, в розробленні та виданні навчальних посібників, методичних посібників з активізації навчального процесу та самостійного вивчення профільних дисциплін.

     На кафедрі приділяється значна увага науковій роботі студентів, успішно функціонує науковий студентський гурток з бухгалтерського обліку. Студенти кафедри обліку, контролю та оподаткування агробізнесу постійно беруть участь в фахових Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах наукових  робіт та займають призові місця.

     У складі кафедри працюють: один доктор економічних наук, професор; один кандидат економічних наук, професор; шість кандидатів економічних наук, доцентів; три кандидата економічних наук; два старших викладача.


/userfiles/Economic_Department_APK/foto.JPG

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни бакалаврського рівня

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

НА ПЕРШОМУ (БАКАЛАВРСЬКОМУ) РІВНІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

"ОБЛІК, АУДИТ ТА ОПОДАТКУВАННЯ АГРОБІЗНЕСУ"

Галузь знань - 07 "Управління та адміністрування"

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"

Спеціалізація - "Облік, аудит та оподаткування агробізнесу"

Обсяг програми - 240 кредитів ЄКТС

Тривалість програми - 4 роки

Форма навчання - денна/заочна

Аналіз господарської діяльності

Аудит

Бухгалтерський облік (загальна теорія спец. 071)

Бухгалтерський облік (загальна теорія) (спец. 051, 073)

Внутрішньогосподарський контроль (спец. 6.030509)

Звітність підприємств (спец. 6.030509)

Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення (спец. 051)

Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення (спец. 073)

Історія бухгалтерського обліку

Основи економічного контролю (спец. 071)

Вступ до спеціальності (спец. 071)

Міжпредметний тренінг

Облік в зарубіжних країнах

Облік і звітність субєктів малого підприємництва

Облікова політика підприємства (спец. 6.030509)

Організація обліку в фермерських господарствах

Основи наукових досліджень (спец. 071)

Податковий облік і звітність

Судово-бухгалтерська експертиза

Управлінський облік (спец. 6.030509)

Фінансовий облік І (спец. 071)

Фінансовий облік ІІ (спец. 071)

Облік і звітність в оподаткуванні (спец. 6.030509)

Бухгалтерський облік з використанням пакетного програмного забезпечення (спец. 071)

Фінансова звітність підприємств (каф.обліку,аналіза та ау-ту в АПК)

 

Дисципліни магістерського рівня
Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку

Мета навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку» – сформувати у студентів сучасну систему знань про методологію і організацію прове-дення наукових досліджень та порядок оформлення їх результатів.

Навчальна дисципліна «Методологія наукових досліджень в бухгалтерському обліку» має тісний зв'язок з навчальними дисциплінами циклу професійної підготовки («Філософія», «Основи наукових досліджень», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Облік і оподаткування діяльності малих підприємств», «Облікова політика підприємства», «Звітність підприємств», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Аналіз господарської діяльності», «Управлінський облік», «Облік і оподаткування діяльності фермерських господарств» та «Організація бухгалтерського обліку і контролю на підприємстві»)

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами (К-ра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета навчальної дисципліни "Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами" – формування у студентів сучасної системи знань про організацію і методику обліку за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСБО/МСФЗ) та формування фінансових звітів акціонерних компаній

Організація бухгалтерського обліку і контролю на підприємствах агробізнесу

Мета навчальної дисципліни "Організація буїхгалтерського обліку і контролю на підприємствах агробізнесу" - засвоєння студентами базових знань з раціональної організації бухгалтерського обліку та контролю на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання і видів діяльності та їх структурних підрозділах

Облік в обслуговуючих галузях агробізнесу

Мета навчальної дисципліни «Облік в обслуговуючих галузях агробізнесу» – сформувати у студентів сучасну систему знань про нормативно-правове регулювання та організацію і методику бухгалтерського обліку й звітності підприємств обслуговуючих агропромисловий комплекс, враховуючи галузеві особливості їх діяльності, зокрема в будівельних, ремонтно-транспортних і торговельних (оптових, роздрібних) підприємствах

Бюджетування і контроль діяльності підприємств агробізнесу

Мета навчальної дисципліни «Бюджетування і контроль діяльності підприємств агробізнесу» полягає у засвоєнні студентами теоретичних основ бюджетування діяльності підприємств, в цілому, та підприємств агробізнесу, зокрема: набуття практичних навичок і вмінь формування системи бюджетів підприємств, аналізу і контролю їх виконання з метою розробки стратегічних й тактичних управлінських рішень

Організація і методика аудиту аграрних підприємств

Мета навчальної дисципліни "Організація і методика аудиту аграрних підприємств" - навчити студентів самостійно організовувати процес підготовки до проведення аудиту, оволодіти методикою аудиту окремих об’єктів та складати аудиторський висновок на основі чинного законодавства, стандартів аудиту та етичних принципів аудиту в Україні

Податковий аудит аграрних підприємств

Мета навчальної дисципліни "Податковий аудит аграрних підприємств" – сформувати у студентів сучасну систему знань про організацію аудиту розрахунків за податками і зборами, їх нормативно-правове регулювання, та набуття практичних навичок щодо застосування основних методичних прийомів та процедур проведення податкових перевірок та узагальнення їх результатів

Облікове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств

Мета навчальної дисципліни "Облікове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємств"- засвоєння знань студентами з теорії і практики ведення обліку міжнародних операцій підприємствами України.

Навчальна дисципліна “Облікове забезпечення управління зовнішньоекономічною діяльністю аграрних підприємства” вивчається слухачами магістерської програми "Облік, аудита та оподаткування агробізнесу" після оволодіння знаннями навчальних дисциплін «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», "Фінансовий облік", "Управлінський облік", "Аудит", "Аналіз господарської діяльності", "Правознавство" та ін

Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств

Мета навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств» – сформувати у студентів вміння та навички кваліфіковано проводити фінансовий аналіз і діагностику аграрних підприємств, робити обґрунтовані висновки та розробляти заходи щодо покращення фінансового стану підприємств

Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу

Мета навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу"– формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством.

Навчальна дисципліна «Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами агробізнесу» має тісний зв'язок з навчальними дисциплінами циклу професійної підготовки «Підприємництво», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Статистика», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий облік пасивів», «Система оподаткування підприємства», «Бізнес-аналіз аграрних підприємств», «Управлінський облік в аграрних підприємствах», «Податковий облік і звітність аграрних підприємств», «Звітність підприємств агробізнесу»

Професійна етика бухгалтера і аудитора

Мета навчальної дисципліни "Професійна етика бухгалтера і аудитора" – набуття магістрантами теоретичних знань і практичних навичок з використання міжнародних та вітчизняних норм і принципів поведінки та моралі професійних бухгалтерів і аудиторів, а також визнання відповідальності перед власниками і колективом підприємства та громадськістю

Консолідована фінансова звітність (К-ра обліку, контролю та оподаткування агробізнесу)

Мета навчальної дисципліни "Консолідована фінансова звітність" – набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації, методики складання та порядку затвердження і подання консолідованої фінансової звітності групи підприємств.

Навчальна дисципліна «Консолідована фінансова звітність» має тісний зв"язок і логічно продовжує навчальні дисципліни циклу професійної підготовки, вивчені на першому (бакалаврському) рівні підготовки - «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Фінансова звітність підприємств», «Облік і оподаткування діяльності малих підприємств»

Компютерні інформаційні системи в аудиті зі спеціальності 6.030509