Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління науковими проектами

Мета вивчення дисципліни – оволодіння методичним інструментарієм підготовки проектних пропозицій та грантових заявок; навичками залучення джерел їх фінансування; формування міждисциплінарних проектних команд; здійснення ефективного проектного менеджменту та сприяння академічній мобільності науковців.

Завдання (навчальні цілі) дисципліниполягає у формуванні цілісних знань та професійних практик у PhD студентів необхідних для управління науковими проєктами шляхом отримання програмних компетентностей у галузі дослідницько-інноваційної та проєктної діяльності; оволодіння ними методичним інструментарієм розробки, фінансування та виконання наукових проєктів, програм та грантів у сфері економіки.

Предметом дисципліниє теорія, методи та прикладні інструменти проведення економічних досліджень у сфері економіки та підприємництва.

Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати / знання:

-       володіти знаннями інструментарію креативного мислення та основ проектного менеджменту;

-       здатність опановувати  технології обґрунтування проектних пропозицій та грантових заявок в системі освітніх і наукових грантів на національному та міжнародному рівні;

-       здатність формувати розуміння критеріїв оцінювання проектної діяльності, комерціалізації результатів наукової творчості та розвитку можливостей інтеграції аспіранта у світовий науковий простір;

-       здатність вибирати інструменти фінансування наукових проєктів залежно від специфіки наукових досліджень.

вміти / вміння:

-       використовувати сучасні методи академічного письма в науковій творчості з дотриманням принципів академічної̈ доброчесності;

-       представляти наукові результати українською та англійською мовами в проектних пропозиціях та грантових заявках;

-       інтерпретувати результати наукових досліджень в межах обраних напрямів проектної діяльності;

-       розробляти аплікаційні форми (заявки) наукових проєктів, визначати їх мету, цілі та результати;

-       вираховувати бюджет інвестиційних ресурсів для реалізації наукових проєктів;

-       організовувати процес фінансування наукових проєктів та визначати оптимальну структуру джерел їх фінансування;

-       використовувати дієві інструменти та заходи управління ризиками наукових проєктів.

комунікація:      

-       вести комунікацію з різними цільовими аудиторіями щодо підготовки проектних пропозицій та грантових заявок на проведення наукових досліджень українською та англійською мовами;

-       ефективно використовувати власний час для проектної діяльності з дотримання встановлених регламентів виконання окремих етапів проектування;

-       використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології для обґрунтування проектних пропозицій та грантових заяво;

-       здатність працювати у міжнародному просторі, застосовувати управлінські навички у сфері фінансування наукових проєктів, зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців.

автономність та відповідальність:

-       демонструвати авторитетність, креативність, високий ступінь самонавчання та самореалізації, академічної доброчесності, послідовну відданість розвитку нових ідей у передових контекстах наукової діяльності;

-       здатність до самостійного і незалежного мислення, формулювання ідей та продукування гіпотез;

-       демонструвати розуміння особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на результати наукового проєкту в цілому чи окремі його складові

-       здатність самостійно виконувати дослідницьку роботу в межах наукових проєктів.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА для спеціальності  051 «Економіка»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для спеціальності  051 «Економіка»

РОБОЧА ПРОГРАМА для спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

РОБОЧА ПРОГРАМА для спеціальності  292 «Міжнародні економічні відносини»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для спеціальності  292 «Міжнародні економічні відносини»

РОБОЧА ПРОГРАМА  для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

РОБОЧА ПРОГРАМА  для спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

РОБОЧА ПРОГРАМА  для спеціальності 073 «Менеджмент»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для спеціальності 073 «Менеджмент» 

РОБОЧА ПРОГРАМА  для спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»

Остання редакція: 25.04.21