Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Парадигми дослідження соціально-економічних систем

У системі підготовки докторів філософії за спеціальністю 051 “Економіка” наукова дисципліна “Парадигми дослідження соціально-економічних систем” є обов’язковою.

У ній розкриваються:

- парадигми формування глобальної соціо-економічної системи;
- генезис парадигм публічного управління та аналізу національної економіки,включаючи загальну характеристику та критичне порівняння поглядів, концепцій, моделей таінструментарію;

- концептуальний генезис та методологічні парадигми регіонально-просторового розвитку;

- загальна характеристика проблемного поля наукових досліджень в сфері економіки підприємств та управління бізнесом.

Мета вивчення дисципліни – набуття знань, оволодіння методами, інструментами та практичними навичками дослідження соціально-економічних систем та процесів на різних рівнях локалізації: глобальному, національному, субнаціональному, суб’єкта господарювання.

Завдання (навчальні цілі) дисципліни: набуття знань та навичок парадигмального аналізу наукових досліджень у сфері національної економіки та публічного управління, регіонального та просторового розвитку в моделях економіч- ного зростання, міжнародної регіональної економічної інтеграції, поляризації, сталого розвитку та інших, а також з проблематики економіки та управління мікроекономічними системами (підприємствами).

Предметом дисципліни є парадигми, теорії та концепції розвитку соціально- економічних систем різного рівня (світ, країна, регіон, підприємство ), парадигми дослідження економічних процесів та явищ у (соціально-економічних) мікро-, мезо- макросистемах та у глобальному вимірі.

Результати навчання:

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати / знання:

- концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або про- фесійної діяльності;

вміти / вміння:

·       спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих про- блем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та пере- оцінки вже існуючих знань і професійної практики

·       започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної добро- чесності

·       критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей 

комунікація:

·        вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством в цілому

·       використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях

автономність та відповідальність:

·       демонстрація значної авторитетності, інноваційності, високий ступінь самостій- ності, академічна та професійна доброчесність, послідовна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності 

РОБОЧА ПРОГРАМА 2019 для спеціальності  051 «Економіка»

Остання редакція: 23.06.20