Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Креативна економіка

           Програма дисципліни "Креативна економіка" передбачає формування знань щодо змістовних характеристик та значущості креативної економіки, а також опанування  підходів різних наук до проблематики формування компетенцій креативності в галузі генерування нових ідей та їх реалізації. Пропонований порядок вивчення матеріалу дозволяє продемонструвати здобувачам PhD  інтегративність, системність і комплексність утворюючих дану компетенцію мотивів, цінностей, пізнавальних умінь, моделей поведінки, а також знань і практичних умінь.

Мета дисципліни:

Сформувати у здобувачів теоретичні знання об історичної обумовленості формування симбіозу економіки і творчості та практичні навички  щодо змісту, призначення, методології творчості як самостійного виду діяльності, а також ознайомлення з інструментарієм персональної та групової креативності в умовах особистих і командних взаємодій.   

Програма дисципліни побудована на узагальненні теоретичних розробок з даної проблематики, опануванні статистичними та експериментальними даних щодо стану, тенденцій та важливості розвитку креативної економіки в сучасних умовах, систематизації наукового міжнародного та вітчизняного досвіду з проблематики креативності (творчості)  та як видів метапредметності із застосуванням сучасних технологій навчання.

Предметдисципліни: теоретико-методологічні положення креативності (творчості), як окремого виду діяльності.

           Міждисциплінарні зв’язки: Опанування дисципліни «Креативна економіка » вимагає переднього вивчення дисциплін: «Філософія науки», «Методологія економічних досліджень».

Дисципліна «Креативна економіка» становить підґрунтя для написання дисертаційного дослідження в частині:

·       інтерпретації результатів вивчення матеріалів генезису проблематики дослідження;

·       формування та формулювання гіпотези дослідження  і вибору методів дослідження;

·       побудови логіки доказів і вибору підходів до інтерпретації результатів дослідження.

Крім того, результати вивчення дисципліни застосовні для цілеспрямованого вирішення проблемних завдань у всіх сферах професійної та науково-педагогічної діяльності, оскільки творчість має метапредметний характер. Особлива увага приділяється формуванню у аспірантів здатності здійснювати педагогічну діяльність як авторську професійну діяльність, а також до обґрунтування та реалізації соціальної цінності наукового дослідження.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен набути такі  результати навчання:

 

1.Знання: Сутнісні характеристики , ознаки та індикатори , драйвери (передумови) та значущість, існуючий стан та перспективи розвитку креативної економіки;методологічні основи творчості; методичні підходи до організації індивідуальної та групової творчої діяльності; розуміння креативності як інтегральної якості, як єдності психофізіологічних, психосоматичних, етичних, когнітивних і мотиваційних характеристик особистості; структура творчого процесу, послідовність складових його компонентів, їх дефініції; структурі креативності як компетенції та складової творчості; способи формування креативності, як постійної особистісної характеристики; конкретні механізми генерації ідей; термінологічний апарат, який використовується для опису когнітивних процесів стосовно проблематики генерації ідей; рівні і моделі свідомості, мислення і особистісних характеристик в різні історичні періоди; основні освітні технології, завданням яких є навчання креативності.

2.Уміння: Вміти аналізувати стан розвитку креативної економіки в світі, країни, оцінювати креативність підприємства ( бізнес-організації), діагностувати креативні якості окремих менеджерів та працівників;  складати індивідуальну карту власних тілесно-кінестетичних особливостей; вміти аналізувати дані індивідуальної карти і формувати психофізіологічний і тілесно-кінестетичний контекст творчого саморозвитку; вміти правильно застосовувати термінологію опису емоцій; вміти виділяти суттєві тілесні і психофізіологічні ознаки, характерні для емпатії, щирості і довіри; вміти будувати міркування про психофізіологічних характеристиках, що забезпечують мотивацію пізнання; умити співвідносити поняття креативність, творчість, інновація, інтелект, технологія стосовно професійної та непрофесійної діяльності; вміти розробити лінійку персональних цінностей і сенсів для себе самого; найближчого оточення, а також малих соціальних груп; вміти генерувати ідеї в ситуації невизначеності; умити проводити оцінку результатів обраної технології і корегувати її застосування.

3.Комунікація: Здатність працювати у команді; пояснювати та обґрунтовувати власні ідеї, пропозиції, висновки; здатність сформувати вміння обґрунтовувати вибір методів розвитку креативності відпвоідно до  завдань групового навчання;

4.Автономність та відповідальність: Баланс якостей, що дозволяють брати на себе ініціативу в генерації ідей одночасно з подоланням суперництва в їх обговоренні і делегуванням рольових повноважень; аналіз і відбір ідей згідно з критерієм їх ефективності, а не особистих переваг.

РОБОЧА ПРОГРАМА 2019 для спеціальності  051 «Економіка»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 2019 для спеціальності  051 «Економіка»

РОБОЧА ПРОГРАМА 2020 для спеціальності  051 «Економіка»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 2020 для спеціальності  051 «Економіка»

Остання редакція: 25.04.21