Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка та організація підприємництва

«Економіка і організація підприємництва»

1. Мета, основні завдання та предмет дисципліни

Мета курсу:розвиток у здобувачів наукового ступеня доктора філософії понятійного апарату, методологічного і прикладного інструментарію оцінювання раціональності та ефективності ведення бізнесової діяльності, виявлення нових явищ та проблем підприємницьких організацій, а також знань про закономірності, принципи і особливості формування, розвитку діяльності  підприємницьких структур на ґрунті створення сприятливого бізнес-середовища.

Завдання курсу:

а) змістового характеру:

-       ознайомити із соціально-економічною сутністю і основними способами ведення підприємництва, а також етики ведення бізнесу;

-       презентувати новітні засоби ефективної бізнесової поведінки і забезпечення її результативності в сучасних умовах господарювання.

б) науково-теоретичного характеру:

-       озброїти знаннями про теоретичні основи підприємництва і бізнесові взаємовідносини;

-       сформувати навички виокремлення найбільш ефективних напрямів підприємницької діяльності та обґрунтування адекватних стратегій діяльності;

-       навчити відшуковувати, обробляти її та використовувати необхідні інформаційні дані про характер та результативність підприємницької діяльності суб’єктів господарювання;

-       сформувати навички структуризації, систематизації і узагальнення оціночних показників підприємницької діяльності та раціонального їх використання для потреб дослідження;

-       навчити виокремлювати і використовувати сучасні теоретико-методологічні підходи дослідження підприємництва в Україні і світі;

в) методичного характеру:

-       ознайомити з сучасними методами та методичними підходами до аналізу і оцінюванню результативності  бізнесової діяльності, виявлення нових процесів і явищ;

-       презентувати методичні підходи до технологій та оцінювання результативності започаткування і моделювання поточної підприємницької діяльності, її ресурсного забезпечення;

г) прикладного характеру:

-       розкрити особливості обґрунтування вибору організаційної структури управління підприємством  і визначення моделі її вдосконалення;

-       навчити розробляти та обґрунтовувати заходи з підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Предметом курсує теоретичні, методичні і прикладні аспекти економічної діяльності та організації суб’єктів підприємництва, технології їх створення і стратегії розвитку, явищ і процесів, що складають у своїй сукупності підприємницьку діяльність.

2. Науково-дослідницькі компетенції

Дисципліна «Економіка і організація підприємництва» орієнтована на формування у аспірантів таких науково-дослідницьких компетенцій:

-       володіння знаннями про ключові теоретико-методичні аспекти економіки і організації підприємницької діяльності;

-       знати принципи формування і забезпечення підприємницької культури в наукових дослідженнях;

-       розуміти економічну сутність підприємництва та підприємницької діяльності, способи її здійснення;

-       знати характеристики сфер підприємницької діяльності і економічні механізми здійснення її у розрізі специфіки цих сфер;

-       знати технології проведення робіт із започаткування бізнесу та ліквідації суб’єктів підприємницької діяльності;

-       вміти здійснювати пошук та обґрунтування підприємницької ідеї;

-       вміти приймати зважені рішення щодо вибору способу створення бізнесу та визначення його організаційно-правової форми;

-       вміти обґрунтовувати цілі підприємницької діяльності та стратегії їх розвитку;

-       вміти розробляти установчі документи та здійснювати бізнес-дизайн підприємницької структури;

-       мати навички розроблення складових бізнес-планів реалізації підприємницьких намірів;

-       вміти організовувати виконання робіт підприємницької діяльності;

-       мати навички розв'язувати цивілізованими способами бізнес-конфлікти;

-       мати навички оцінювання інвестиційну привабливість та ділову репутацію суб’єктів підприємництва;

-       мати навички аналізу та оцінювання ефективності підприємницької діяльності та приймати адекватні рішення щодо її підвищення.

-       мати навички підтримувати та розвивати ділові відносини із суб'єктами зовнішнього середовища;

-       вміти досліджувати можливості партнерських зв'язків, вести пошук вигідних партнерів;

-       забезпечувати соціальну відповідальність бізнесу.

РОБОЧА ПРОГРАМА  для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Остання редакція: 25.04.21