Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Digital-технології у підприємництві

1. Мета навчальної дисципліни: ознайомити здобувачів наукового ступеню із сучасними поглядами щодо діджитал-технологій у підприємництві, а також теорії, методології і прикладного інструментарію цифрової трансформації бізнесу та здійснення на цій основі аналітичної, дослідницької та наукової діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Діджитал-технології в підприємництві» базується на знаннях, уміннях та прикладних навичках, отриманих у процесі вивчення дисциплін «Інноваційний бізнес», «Методологія економічних досліджень», «Економіка інновацій», «Діджитал-маркетинг» та інших економічних дисциплін

2. Програмні результати навчання та компетентності, яких набуде студент після опанування навчальної дисципліни:

Знання:

- розуміти основні концепції, теоретичні і прикладні проблеми використання діджитал технологій у сфері підприємництва;

- демонструвати системність наукового світогляду, здійснювати критичний аналіз, оцінку і синтез нових ідей щодо цифрової транформації в бізнесі.

- критично аналізувати, оцінювати і синтезувати нові та складні ідеї щодо цифрових аспектів підприємницької діяльності;

Уміння:

- розробляти та реалізовувати проекти з використання діджитал технологій, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем;

- генерувати нові ідеї в сфері застосування діджитал-технологій в підприємництві.

- приймати обґрунтовані рішення щодо діджитал аспектів підприємницткої діяльності;

- планувати, організовувати, проводити спеціальні наукові дослідження та впроваджувати їх результати в сфері цифрової трансформації бізнес-моделей суб’єктів підприємництва.

Комунікація:

- спілкуватися в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю з питань діджитал технологій у підприємництві;

- викладати фахові дисципліни зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» з використанням сучасних діджитал технологій навчання.

Автономність та відповідальність:

- ініціювати інноваційні комплексні проекти з впровадження діджитал-технологій у підприємницьку діяльність, демонструвати лідерство та повну автономність під час їх реалізації;

- ідентифікувати, формулювати та вирішувати актуальні наукові та прикладні проблеми впровадження діджитал технологій у підприємництва;

- реалізовувати соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень в області діджитал технологій; - саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, нести відповідальність за навчання інших

 

Робоча програма для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Методичні рекомендації для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Остання редакція: 25.04.21