Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Результативність бізнесу

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану.

Мета навчальної дисципліни: формування у здобувачів наукового ступеня навичок ретроспективного аналізу результативності бізнесу задля обґрунтування пріоритетних напрямів, спрямованих на розвиток організації у напрямку визначених економічних результатів.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Результативність бізнесу»  ґрунтується на знаннях, уміннях та практичних навичках, отриманих у процесі вивчення дисциплін «Методологія економічних досліджень», «Управлінська економіка», «Стратегічна конкурентоспроможність» та інших економічних дисциплін.

 

2. Програмні результати та компетентності, яких набуде студент після опанування навчальної дисципліни:

Знання:

-       володіння передовими концептуальними та методологічними знаннями з оцінювання результативності діяльності сучасних бізнес-структур, якісного аналізу ринків ресурсів та їх впливу на бажані результати діяльності підприємства, організації впровадження заходів щодо раціоналізації витрат матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємств та акумулювання інтелектуальних, інформаційних та інших стратегічних ресурсів компанії.

 

Уміння:      

-         диференційовано підходити до аналізу результативності діяльності підприємства з урахуванням цільових очікувань різних груп стейкхолдерів та обирати відповідний інструментарій оцінювання ступеня задоволеності їх інтересів;

-         ідентифікувати причино-наслідкові зв’язки  між різними об’єктами, явищами та процесами та застосовувати сучасні технології розроблення управлінських рішень стосовно підвищення результативності діяльності підприємства та їх безпосереднього впровадження у бізнес-практику;

-         розробляти систему оцінювання результативності діяльності підприємства в цілому та за окремими бізнес-процесами з урахуванням специфіки досліджуваного підприємства та виду економічної діяльності.

         

Комунікація:

-       вільно  спілкуватися з питань підвищення результативності діяльності з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством загалом;

-       здатність забезпечити зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до членів робочої групи, структурного підрозділу та колективу підприємства в цілому.

 

Автономність та відповідальність:

-       демонстрування особистої відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на формування, реалізацію та контроль запланованих заходів в сфері забезпечення результативності діяльності підприємства;

-       здатність до безперервного саморозвитку,  самовдосконалення на основі сучасних концепцій, моделей та підходів.

Робоча програма для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Методичні рекомендації для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

Остання редакція: 25.04.21