Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічне управління підприємством

Навчальна дисципліна «Економічне управління» є однією з вибіркових компонентів освітньої складової підготовки докторів філософії усіх спеціальностей та ОНП спеціальностей, які реалізуються в КНЕУ, в тому числі перш за все для ОНП 073 «Менеджмент».

Анотація навчальної дисципліни.

Досягнення цілей і завдань, що стоять перед підприємствами України усіх форм власності, організаційно-правових форм, різної галузевої належності, в умовах трансформаційних та інтеграційних процесів в економіці, нестабільності політичної та соціально-економічної ситуації в країні, вимагає вирішення питань, пов’язаних із удосконаленням традиційних методів управління підприємством та пошуку нових, які б забезпечували економічний розвиток підприємства, зростання їхньої інноваційної активності, прибутковості, конкурентоспроможності, платоспроможності та ринкової вартості як ключових індикаторів довгострокової життєздатності підприємства. Досягнення цих характеристик стану підприємства залежать від взаємоузгодженої та взаємопов’язаної діяльності усіх підрозділів та працівників підприємства, координація зусиль яких на досягнення стратегічних цілей та задач розвитку має забезпечуватися за рахунок впровадження системи економічного управління підприємством.

Термін «економічне управління» використовується на теренах України з початку 21 сторіччя, але узгоджена думка щодо трактування сутності цього виду управління підприємством в науковому середовищі ще не сформувалася, необхідний інструментарій в достатньому обсязі суб’єктами господарювання ( підприємствами) не опанований. Відповідно до методології дослідження відомої консалтингової компанії PwCGlobalWebsiteEnquiries« Управління бізнесом. На шляху від вимірювання до управління» існуюче організаційне, інформаційне, методичне забезпечення економічного управління підприємствами України не відповідає запитам економіки знань, міжнародній практиці ефективного управління та потребує суттєвого удосконалення та розвитку.

Оволодіння сучасними підходами та міжнародним досвідом економічного управління підприємством стає сьогодні актуальним завданням вітчизняних менеджерів. Саме цим пояснюється доцільність включення до навчального плану підготовки докторів філософії з галузі знань 07 «Управління і адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент» дисципліни «Економічне управління підприємством».

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни: економічне управління як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін , поглиблює розуміння їх змісту та інструментарію. Зокрема для спеціальності 073 наявні міждисциплінарні зв’язки з дисциплінами « Концепції та моделі сучасного менеджменту» та «Парадигми управлінського мислення»; для спеціальності 051 - «Парадигми дослідження соціально--економічних систем» .

Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх докторів філософії (аспірантів) сучасного економічного мислення, теоретичних знань щодо змісту економічного управління підприємством , практичних навичок по реалізації методів, способів та інструментів досягнення його цілей та задач в перебігу реалізації його окремих складових - організаційної, оціночної, бюджетної та мотиваційної .

Завданнями дисципліни «Економічне управління підприємством» , є теоретична та практична підготовка студентів з наступних питань :

– теоретичний базис формування концепції економічного управління підприємством як результат використання надбань теорії фірми, стейкхолдерської теорії, концепції контролінгу, теорії соціальних організацій тощо;

– характеристика системи економічного управління підприємством (об’єкт, предмет, цілі, задачі, функції. принципи, суб’єкти, системи забезпечення, механізм реалізації);

– методичні підходи до вимірювання та моніторингу досягнень підприємства , які дозволяють забезпечити комплексну багатовекторну оцінку (ефективність, результативність, якість, інноваційність, соціальна відповідальність тощо); методичні засади формування системи ключових оціночних показників;

– структурування підприємства для цілей економічного управління, розробка фінансової структури підприємства та ідентифікація статусу її окремих елементів (центрів фінансової відповідальності);

– організаційне, інформаційне та методичне забезпечення процесу бюджетування на підприємстві, формування та використання інструментів бюджетного управління, орієнтованого на систему стратегічних цілей та ключових показників діяльності ;

– економічна мотивація підрозділів та працівників ; інструментарій забезпечення координації систем мотивації зі стратегічними цілями, бюджетами, ключовими показниками діяльності.

Змістом компетенцій вивчення дисципліни є отримання студентами теоретичних знань та практичних навичок для самостійного вирішення завдань економічного управління в процесі практичного виконання професійних завдань фахівців-менеджерів підприємств.

Предметом дисципліни «Економічне управління підприємством» є система методів та прийомів досягнення стратегічних цілей та задач економічного управління та формування організаційно-економічних засад підтримки довгострокової життєздатності підприємства .

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

1. знати / знання:

- володіти знаннями стосовно теорії та концепції, які слугують теоретичною та методологічною базою економічного управління

підприємством; теоретичних засад (цілей, задач, принципів , функції) формування системи економічного управління на підприємстві, генезис та сучасні підходи до оцінювання здобутків та ефективності діяльності підприємства;

- здатність опановувати правила формування системи бюджетного управління й вимоги до наповнення її елементів , організацію і технологію бюджетного процесу на підприємстві ;

- здатність формувати розуміння стосовно призначення та ролі окремих підрозділів підприємства в процесі забезпечення досягнення стратегічних цілей та задач підприємства;

- здатність вибирати інструменти мотивації персоналу , спрямовану на гармонізацію особистих, колективних та загальногосподарських цілей та інтересів.

2. вміти / вміння:
- використовувати сучасні методи академічного письма в науковій

творчості з дотриманням принципів академічної̈ доброчесності;

- представляти інтерпретуватинаукові результати українською та англійською мовами стосовно теоретичних та практичних аспектів економічного управління;

- розробляти фінансову структуру підприємства, ідентифікувати тип, ключові та бюджетні показники структурних підрозділів (центрів фінансової відповідальності, елементів фінансової структури ); розробляти системи розробляти систему бюджетування на підприємстві, координації процесів розробки, затвердження та контролю виконання операційних й фінансових бюджетів підприємства, бюджетів центрів фінансової відповідальності ......

- організовувати процес оцінювання досягнень та ефективності діяльності підприємства в цілому та його окремих підрозділів; ідентифікувати та визначати цільові значення ключових параметрів діяльності підприємства та його конкретних підрозділів ( центрів фінансової відповідальності);

- використовувати дієві інструменти та заходи економічного управління- формувати мотиваційний механізм економічного управління підприємством, використовувати інструменти балансування особистих ( працівник), колективних (підрозділ) та загальногосподарських цілей та економічних інтересів ;

3. комунікація

- вести комунікацію з підприємствами (бізнес-організаціями), консалтинговими структурами для отримання інформації стосовно поточного стану та проблем впровадження економічного управління,

- використовувати знання та навички економічного управління в процесі проведення наукового дослідження та впровадження його результатів в практичну діяльність підприємств( бізнес-організацій );

4. відповідальність і автономія

- здатність до самостійного і незалежного мислення, формулювання ідей та продукування гіпотез стосовно подальшого розвитку теоретичних положень та інструментарію економічного управління;

- ініціювати та впроваджувати подальший розвиток окремих складових та інструментів економічного управління на підприємствах України з врахуванням міжнародного та національного досвіду; використовувати одержані знання у науково-дослідній діяльності.

Дисципліна «Економічне управління підприємством » вивчається в третьому триместрі, відноситься до дисциплін спеціальної підготовки, вивчається за вибором аспіранта.

Робоча навчальна програма для спеціальності 073  «Менеджмент»

Методичні матеріали для спеціальності 073  «Менеджмент»

 

Остання редакція: 25.04.21