Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Аналітичний інструментарій економіки підприємства

«АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА»

(ANALYTICAL TOOLS OF ENTERPRISE ECONOMY)

 

Мета навчальної дисципліни: формування та/або розвиток у здобувачів наукового ступеня (аспірантів) теоретичних, методичних і прикладних компетенцій стосовно сучасних аналітичних інструментів (методів, моделей) для підтримки підготовки та прийняття рішень в межах управління діяльністю підприємства.

Міждисциплінарні зв’язки:навчальна дисципліна «Аналітичний інструментарій економіки підприємства» ґрунтується на знаннях, уміннях та практичних навичках, отриманих у процесі вивчення навчальних дисциплін «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Стратегія підприємства», «Маркетингові дослідження», «Проектний аналіз», «Економіко-математичне моделювання» та інших економічних навчальних дисциплін.

Програмні результати та компетентності, яких набуде студент після опанування навчальної дисципліни:

Знання:

 методологічних підходів, на яких ґрунтуються традиційні і новітні аналітико-інструментальні засоби підтримки прийняття рішень в задачах з управління підприємством;

 сучасного методичного апарату підтримки прийняття рішень в ході управління підприємством на стратегічному і тактичному рівнях, в розрізі окремих функціональних  підсистем (маркетинг, виробництво, інвестиції, фінанси);

 арсеналу аналітико-інструментальних засобів для підтримки прийняття господарських рішень в умовах інформаційної невизначеності, який ґрунтується або використовує апарат теорії імовірностей, теорію суб‟єктивних імовірностей, інтервальний аналіз, теорію нечітких множин.

 

Уміння:

 здійснювати аналіз проблемних ситуацій, які виникають в ході управління діяльністю підприємства, з точки зору можливості і доцільності застосування тих чи інших аналітичних підходів та методів для забезпечення прийняття раціональних рішень;

 застосовувати сучасні аналітико-інструментальні засоби для підтримки прийняття рішень в задачах з управління підприємством на стратегічному і тактичному рівнях, в розрізі окремих функціональних підсистем (маркетинг, виробництво, інвестиції, фінанси);

 використовувати методичний апарат для підтримки прийняття господарських рішень в умовах інформаційної невизначеності, який ґрунтується або використовує апарат теорії імовірностей, теорію суб‟єктивних імовірностей, інтервальний аналіз, теорію нечітких множин.

Комунікація:

 вільно володіти понятійно-термінологічним апаратом у сфері сучасних аналітичних підходів, методів і моделей для підтримки прийняття рішень в задачах з управління підприємством;

 вільно спілкуватися з проблематики аналітичних задач, які виникають під час управління діяльністю підприємства на стратегічному і тактичному рівнях, в розрізі окремих функціональних підсистем (маркетинг, виробництво, інвестиції, фінанси), а також аналітико-інструментальних засобів для їх розв‟язання.

Автономність та відповідальність:

 демонструвати авторитетність, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічної та професійної доброчесності, послідовну відданість розвитку нових ідей у передових контекстах професійної та наукової діяльності;

 здатність до безперервного саморозвитку, самовдосконалення та інноваційного мислення на перетині ідей, концепцій та культур.

Робоча навчальна програма для спеціальності 051 «Економіка»

Методичні матеріали для спеціальності 051 «Економіка»

Остання редакція: 25.04.21