Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Діагностика та прогнозування розвитку підприємств

«Діагностика та прогнозування розвитку підприємств»

Мета вивчення науки: набуття  майбутніми аспірантами теоретичних знань методології діагностики та практичних навичок їх використання для прогнозування розвитку підприємств.

Досягнення зазначеної мети вимагає вирішення наступних завдань:

А) змістового характеру:

·      озброїти аспірантів знаннями щодо систематизування наявної статистичної інформації використовуючи наукові методів її первинної оцінки;;

·      допомогти обґрунтовувати систему показників для вирішення господарських ситуацій різних рівнів на підприємстві;

Б) науково-теоретичного характеру:

·      навчити шукати необхідну інформацію, обробляти її та використовувати для обґрунтування управлінських рішень

·      сформувати навички  узагальнення, систематизації, уточнення фінансово-економічних показників та створення інформаційної бази у відповідності до потреб дослідження;

·      навчити аналізувати, узагальнювати теоретико-методологічні підходи дослідження  про форми діагностики та напрямки діагностичного дослідження;

·      озброїти аспірантів вмінням системно оцінювати сучасні та ймовірні вимоги до діагностики та прогнозування розвитку підприємств;

В) методичного характеру:

·      навчити принципам побудови методичного забезпечення діагностики дослідження з метою її використання для прогнозування розвитку підприємств;

·      навчити принципам диференціації методичного забезпечення аналізу у відповідності до потреб дослідження;

·      навчити аналізувати інформацію, прогнозувати та приймати управлінські рішення  в мінливому зовнішньому середовищі в залежності від поставленої мети дослідження;

·      навчити досліджувати поточний та перспективний стан підприємства на  основі побудованої системи показників та робити відповідні управлінські висновки;

·      сформувати навички наукового обґрунтування, удосконалення та розвитку методичних підходів діагностики та прогнозування розвитку  підприємства;

Г) практичного характеру:

·      сформувати вміння використовувати одержані знання у науково-дослідній діяльності аспірантів та прогнозувати розвиток об'єктів діагностики за основними економічними показниками та обліково-аналітичними базами даних;

·      розвинути навички виконання емпіричної апробації та візуальної інтерпретації на основі виробничо-економічного і фінансового потенціалу підприємства та системи  показників;

·      сприяти опануванню навичок проведення комплексної діагностики для передбачення загрози банкрутства та обґрунтування вибору управлінських рішень з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

Вивчення методів та отримання системних знань з діагностики та запобігання виникненню кризових ситуацій на підприємствах в умовах ринкової економіки та підтримки управлінських рішень щодо ефективності діяльності та конкурентоспроможності з врахуванням ризику у відповідності з потребами об’єктів управління.

 Науково-дослідницькі компетенції

Дисципліна «Діагностика та прогнозування розвитку підприємств» орієнтована на формування в аспірантів таких науково-дослідницьких компетенцій:

·        Здатність системного охоплення та еволюційного аналізу теоретико-методологічних підходів діагностики, напрямків діагностичного дослідження;

·        Володіння методами діагностики кризового стану підприємства;

·        Володіння  основними інструментами щодо ефективного  пошуку законодавчих та нормативних актів, що регламентують виробничо-господарську і фінансово-економічну діяльність підприємств, обробляти їх та використовувати для пошуку проблем дослідження та обґрунтування управлінських рішень;

·        Уміння виявляти сильні і слабкі сторони ринкових позицій підприємства в порівнянні з його конкурентами;

·        Уміння розробляти методики обробки та аналізу фінансово-економічних показників для вирішення актуальних економічних та соціальних задач;

·        Здатність застосовувати методи прогнозування розвитку підприємства;

·        Уміння проводити комплексний фінансовий  аналіз та прогнозувати розвиток підприємства;

·        Здатність прогнозування розвитку об'єктів діагностики за основними економічними показниками;

·        Уміння обґрунтовувати і вибирати управлінські рішення з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

РОБОЧА ПРОГРАМА для спеціальності 051 «Економіка»

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для спеціальності 051 «Економіка»

Остання редакція: 25.04.21