Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інноватика та інтелектуальна власність

(INNOVATION AND INTELLECTUAL PROPERTY)

 

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими навчальними дисциплінами навчального плану.

Мета навчальної дисципліни: ознайомити здобувачів наукового ступеня з теоретичними, методичними та прикладними аспектами інноватики та отримання прав інтелектуальної власності на продукти наукової  діяльності.

Міждисциплінарні зв’язки: Дисципліна «Інноватика та інтелектуальна власність»  ґрунтується на знаннях, уміннях та практичних навичках, отриманих у процесі вивчення дисциплін «Філософія науки», «Методологія економічних досліджень», «Економіка інновацій», «Інноваційний розвиток», «Креативний менеджмент» та інших економічних дисциплін.

 

2. Програмні результати та компетентності, яких набуде студент після опанування навчальної дисципліни:

Знання:

-       володіти передовими концептуальними та методологічними знаннями з інноватики та інтелектуальної власності і на межі предметних галузей;

-       здатність опановувати технології генерування нових знань й здійснення інновацій, а також усвідомити логіку, форми і механізми набуття та охорони авторських прав на результати наукової діяльності;

-       здатність формувати механізм захисту прав інтелектуальної власності та комерціалізації результатів наукової творчості.

Уміння:

-       використовувати методи та моделі інноватики в науковій творчості з дотриманням належної академічної доброчесності;

-       застосовувати на практиці норми чинного законодавства України та міжнародні угоди в галузі інноватики та  інтелектуальної власності;

-       обирати конкретні системи охорони прав інтелектуальної власності до результатів власної наукової творчості, елементів наукової новизни авторського дослідження;

-       оцінювати вартість прав на об’єкти інтелектуальної вартості та будувати моделі їх комерціалізації.

         Комунікація:

-       вільно  спілкуватися з питань інноватики та інтелектуальної власності з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством загалом;

-       використовувати  понятійно-категоріальний апарат з інноватики та інтелектуальної власності академічною українською та іноземною мовами у професійній діяльності та дослідженнях.

Автономність та відповідальність:

-       демонструвати авторитетність, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічної та професійної доброчесності, послідовну відданість розвитку нових ідей у передових контекстах професійної та наукової діяльності;

-       здатність до безперервного саморозвитку,  самовдосконалення та оновлення інноваційного мислення на на перетині ідей, концепцій та культур.

Робоча навчальна програма для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Методичні матеріали для спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 

Остання редакція: 25.04.21