Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту є випусковою за спеціальністю «Менеджмент і адміністрування (за видами економічної діяльності)» і здійснює підготовку кадрів для організаційно-управлінської, освітньої та науково-дослідної діяльності у сфері управління організаціями.
Кафедра менеджменту забезпечує підготовку фахівців:

 1. Освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр у галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», за спеціалізацією «Менеджмент промислових підприємств».

Перелік дисциплін, що викладаються кафедрою

Нормативні:

 • Теорія організації
 • Менеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Управління якістю
 • Організація управління промисловим підприємством
 • Управління конкурентоспроможністю підприємства
 • Інноваційний менеджмент
 • Стратегічне управління

Вибіркові:

 • Основи підприємництва
 • Інноватика
 • Технологічні процеси галузей
 • Інфраструктура ринку інновацій
 • Персональний менеджмент
 • Організаційний аналіз
 • Організаційно-економічне проектування розвитку підприємства
 • Технологічний менеджмент
 • Крос-культурний менеджмент

Повний перелік дисциплін, що викладаються за спеціальністю "Менеджмент" на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавр

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/PerelD196k_disciplD196n_navchalnogo_planu.doc

 

2. Освітньо-кваліфікаційного рівня магістр у галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», за магістерськими програмами «Менеджмент корпорацій (АТ)» та «Менеджмент малого бізнесу».

Навчальні плани на 2015-2016 роки

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/D0A0P_Menedzhment_promislovih_pD196dpriD194mstv.xls

На кафедрі менеджменту діє аспірантура за спеціальністю 08.00.04 «Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

Детальніше про кафедру »

Штат професорсько-викладацького складу кафедри менеджменту станом на 01.12.2015 р. становить 28 осіб. Серед них: професорів – 5, з них 3 доктора економічних наук; доцентів – 14, з них кандидатів економічних наук – 13, кандидатів технічних наук – 1; старших викладачів – 2; асистентів – 6. На кафедрі навчається 8 аспірантів і 2 здобувача.

Кафедра менеджменту забезпечує викладання нормативної дисципліни «Менеджмент» циклу професійної підготовки студентам всіх спеціальностей, які навчаються в університеті, а також слухачам всіх магістерських програм Центру магістерської підготовки КНЕУ.

Для забезпечення підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за спеціалізацією «Менеджмент промислових підприємств» кафедрою викладається 9 навчальних дисциплін, а на магістерських програмах «Менеджмент корпорацій (АТ)» та «Менеджмент малого бізнесу» - 8 навчальних дисциплін. З метою підвищення рівня практичної підготовки студентів кафедрою розроблені та використовуються у навчальному процесі на третьому, четвертому і п’ятому курсах комплексні міждисциплінарні тренінги.

Історія кафедри

Кафедра менеджменту була створена у лютому 1992 року - на початку ринкових трансформацій в Україні - з метою реалізації принципово нового на той час для вітчизняної системи освіти напряму підготовки фахівців з менеджменту. Кафедру очолив С.М. Соболь, кандидат економічних наук, доцент. До складу кафедри увійшли кандидати економічних наук, доценти З.Є.Шершньова, А.М.Власова, І.Ф.Марченко, А.Д.Дуднік.

Кафедра однією з перших в Україні започаткувала підготовку фахівців зі спеціальності «Менеджмент організацій». На основі бакалаврської підготовки із зазначеної спеціальності починаючи з 1996 року здійснюється підготовка магістрів за програмою «Менеджмент малого бізнесу» (керівник програми С.М.Соболь), а з 1999 року – за програмою «Менеджмент корпорацій (АТ)» (керівник програми З.Є.Шершньова). Ця програма стала першою такого напряму в Україні.

Колектив кафедри у короткий термін розробив навчально-методичне забезпечення для цілої низки принципово нових на той час дисциплін управлінського спрямування, таких як «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічне управління», «Організаційна поведінка». З метою підвищення професійного рівня багато викладачів кафедри пройшли стажування у країнах Західної Європи, США та в Канаді.

У 1999 році у складі кафедри менеджменту було створено секцію технологічних дисциплін, яку очолив доктор технічних наук, професор Д. М. Колотило - почесний винахідник СРСР, лауреат ВДНГ.

Починаючи з 1995 року кафедра здійснювала прийом до аспірантури за спеціальністю "Підприємництво, менеджмент та маркетинг", а з 2002 року - за спеціальністю "Економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності)".

Викладачі кафедри менеджменту приймали активну участь у становленні й розвитку менеджмент-освіти в Україні. Завідувач кафедри менеджменту проф. Соболь С.М. у 1993-1996рр. був заступником голови НМК з менеджменту Міносвіти України. Викладачі кафедри менеджменту Соболь С.М., Шершньова З.Є., Багацький В.М. брали активну участь у розробці галузевих стандартів вищої освіти (ОКХ та ОПП) підготовки бакалавра за напрямом 0502 "Менеджмент", підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю "Менеджмент організацій". Важливими здобутками у діяльності кафедри менеджменту є участь у розробці першого в Україні стандарту вищої освіти за спеціальністю 8.000013 "Бізнес-адміністрування" та організація роботи секції "Бізнес-адміністрування" НМК з напряму "Економіка і підприємництво" Міносвіти України (керівник секції С.М.Соболь, вчений секретар секції З.Є.Шершньова).

Упродовж свого існування кафедра постійно провадила значну науково-дослідну роботу, спрямовану на розроблення теоретичних проблем та прикладних аспектів управління корпораціями, середнім та малим бізнесом, у тому числі у розрізі окремих функціональних сфер (операційний, інноваційний та стратегічний менеджмент). Зокрема, у період 2001-2005рр. кафедра виконувала науково-дослідну держбюджетну тему « Методологічні засади та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю фірми в умовах трансформації економіки України», у період 2006-2010рр. – «Розвиток системи управління ринково орієнтованих підприємств», а на 2011-2015рр. заплановано виконання держбюджетної теми « Удосконалення систем управління організаціями у контексті розбудови інноваційної економіки в Україні». Крім того ведеться плідна науково-дослідна робота у співробітництві з підприємствами та установами нашої країни. Кафедра упродовж 1999-2000рр. працювала над темою «Методологія стратегічного управління фірмою в умовах трансформації економіки України» на замовленні Міністерства освіти і науки, у 2001-2005рр. виконувалася робота за темою «Розробка теоретико-методологічних основ організації ефективного функціонування та трансформації систем управління корпораціями в умовах перехідної економіки» (на замовлення ДКЦПФР та Міносвіти України). Результати цієї роботи знайшли відображення у монографіях і чисельних статтях викладачів кафедри.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності кафедри менеджменту є наукова робота зі студентами. Наукові і дипломні роботи студентів, підготовлені під керівництвом викладачів кафедри регулярно посідають перші місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових і дипломних робіт з напряму «Менеджмент».Найкращі випускники рекомендуються до вступу до аспірантури і становлять потенціал подальшого розвитку кафедри.

Значна увага приділяється впровадженню наукового доробку в навчальний процес через створення нового та вдосконалення наявного навчально-методичного забезпечення дисциплін у системі підготовки бакалаврів та магістрів з менеджменту організацій. Своє матеріальне відображення результати цієї роботи знайшли у підготовці до видання чисельних підручників та навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки. На кафедрі діє творча група викладачів (доценти А.В.Осокіна, О.В.Щербина, Д.О.Барабась, Т.О.Соболєва, ст. викл. С.В.Оборська) із розроблення ситуаційних вправ (кейсів). Цей колектив тричі брав участь у Всеукраїнському конкурсі ситуаційних вправ і тричі здобував призові місця.

З метою подальшого удосконалення навчального процесу та підвищення науково-методичного рівня викладання дисциплін кафедра співпрацює з вітчизняними та зарубіжними організаціями, підтримуючи зв’язки з Міжнародною Фінансовою Корпорацією, Агентством з питань банкрутства, з кафедрами менеджменту провідних вищих навчальних закладів України, а також  - із навчально-методичним об’єднанням  вищих навчальних закладів Росії (УМО).

Викладачі

Переглянути викладацький склад кафедри »

Дисципліни
Інноваційний менеджмент

Мета: формування відповідного світогляду у студентів щодо  закономірностей розробки та впровадження нововведень як засобу економічного розвитку підприємств. 
Завдання: розкриття сутності основних категорій, інструментів, функцій, методів та засобів інноваційного менеджменту; формування умінь практичного використання в управлінні організацією теоретичних та методичних основ інноваційного менеджменту

Менеджмент

Мета дисципліни «Менеджмент»формування системи фундаментальних знань з менеджменту, способів, механізмів і основного інструментарію системного управління організацією.

Методологія наукових досліджень(каф. менеджменту)

Методологія наукових досліджень є шляхом і способом пізнання, логічною організацією досліджень щодо визначення мети, об’єкта і предмета дослідження, принципів, підходів і напрямів його проведення, вибору засобів та методів, за допомогою яких досягається найкращий результат, зокрема в сфері економіки і управління

Операційний менеджмент

 

Мета: формування системи знань про закономірності й особливості управління операційною діяльністю організації.

Завдання: розкриття сутності базових понять та категорій операційного менеджменту; формування вмінь виконання техніко-економічних розрахунків, пов’язаних з обґрунтуванням рішень щодо проектування та створення операційної системи, підтримки усталеного режиму її функціонування, перетворень і розвитку; прищеплення навиків розроблення та практичного застосування прикладного управлінського інструментарію (графіки Гантта, контрольні карти, АВС-діаграми, сітьові графіки тощо)

Організаційна поведінка

1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. її взаємозв*язок з іншими дисциплінами навчального плану.
Метою викладання дисципліни "Організаційна поведінка” є опанування специфічних прийомів та інструментів управління поведінкою індивіда в організації; формування навичок раціональної організації роботи індивіда в організації; набуття умінь аналізу групової та міжгрупової динаміки в організації, формування ефективної командної роботи в організації; набуття умінь розробки напрямків розвитку організаційної культури та опанування інструментів управління організаційним розвитком

Організація управління промисловим підприємством

Предметом дисципліни «Організація управління промисловим підприємством» виступають основні складові, закономірності та принципи побудови системи управління, які грунтуються на дослідженні сукупності процесів управління як змістовної характеристики послідовності робіт, та структур управління, які відображають стійкий аспект системи на даний момент часу

Персональний менеджмент

1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. її взаємозв*язок з іншими дисциплінами навчального плану.
Метою викладання дисципліни „Персональний менеджмент (самоменеджмент)" є формування вмінь ефективно використовувати свій робочий час; планувати особисту роботу; працювати з інформацією; готувати ділові листи; ефективно взаємодіяти з підлеглими, колегами, керівництвом; формулювати життєві цілі; організовувати і ефективно проводити ділові заходи; управляти своїм емоційно-вольовим потенціалом; організовувати свою діяльность; впливати на співрозмовників; встановлювати і підтримувати ділові контакти

Підприємництво і малий бізнес

         Предметом науки є закономірності формування, функціонування та розвитку малого бізнесу взагалі та малого бізнесу в Україні зокрема, а також процеси планування, обґрунтування та організації власної підприємницької справи.

          Метою викладання науки є:формування у студентів системи знань щодо сутності підприємництва та малого бізнесу, а також логіки процесу та змісту основних етапів створення власного бізнесу;усвідомлення студентами особливостей і характерних рис розвитку малого бізнесу в Україні;набуття практичних вмінь комплексного сприйняття проблем, що виникають в діяльності малих підприємств; розвиток навичок розробки та обґрунтування бізнес-плану

Стратегічне управління

Ця дисципліна відноситься до нормативної частини навчального плану (за вибором і є обов’язковою для засвоєння студентами спеціальності «Менеджмент організацій».
Стратегічне управління є концепцією інтегрального підходу до діяльності та розвитку організацій різного типу, що дозволяє:
-  порівнювати цілі розвитку організацій, що відображають їх орієнтацію в адаптації до змін та/або активного впливу на зовнішнє середовище з потенціалом, який є в наявності і якого можна досягти у стратегічній перспективі;
- використовувати процес формулювання та балансування системи стратегій відповідно до внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку організації в досягненні цілей;
- організовувати і стимулювати діяльність організацій на досягнення цілей на основі забезпечення виконання розроблених стратегій шляхом застосування обраних систем стратегічного планування;
- вдосконалювати системи управління організаціями різного типу з використанням стратегічних настанов для забезпечення необхідного стратегічного рівня відповідного вимогам середовища

Теорія організації

Мета: формування у студентів системи знань щодо основ теорії організації, як одного з фундаментальних елементів наукової бази менеджменту, а також оволодіння сучасними прийомами і методами дослідження організації як об’єкта управління, її цілей, особливостей побудови та розвитку

Управління фірмою малого бізнесу

Мета дисципліни «Управління фірмою малого бізнесу» - формування у студентів системи знань щодо концептуальних засад, прикладних аспектів та особливостей управління суб’єктами малого підприємництва,  про методику і технологію розробки бізнес-плану, про зміст його розділів, а також навичок і вмінь складання бізнес-плану підприємницького проекту.

Управління конкурентоспроможністю підприємства (К-ра Менеджменту)

Мета: формування системи знань про закономірності й особливості сучасної конкуренції та про систему, процес і функції управління конкурентоспроможністю підприємства.

Завдання: розкриття сутності теоретичних засад управлінняконкурентоспроможністю підприємства; формування вмінь дослідження стану конкуренції, аналізу й оцінювання рівня конкурентоспроможності підприємства; прищеплення навиків розроблення та практичного застосування стратегій підтримування та нарощування конкурентних переваг

Управління корпораціями (АТ)

Мета: формування знань та навичок здійснення ефективного корпоративного управління та контролю; дослідження середовища АТ як «середовища інтересів»;  застосування інструментів економічного та організаційного механізмів управління у корпораціях різного типу; взаємоузгодження діяльності органів управління АТ; здійснення оцінки ефективності корпоративного управління; формування систем стратегічного управління корпораціями.

Управління якістю

Мета: формування системи знань щодо базових принципів, категорій, методів та інструментів управління якістю в сучасних компаніях, узагальнюючи основні досягнення теорії і практики в області менеджменту якості; показати необхідність використання цих досягнень у всіх сферах діяльності організації незалежно від її галузевої належності, розміру та структури; сформувати уяву про системну організацію процесів управління якістю на підприємстві, що відповідає вимогам міжнародних стандартів

Антикризове управління організацією (бакалаврський рівень)

Мета:визначення сутності, місця, ролі, основних видів кризових явищ та стадій розвитку кризи організації; розкриття методичних підходів до розробки «правил ефективної поведінки» в умовах кризового стану; аналіз шляхів запобігання та подолання кризи зарубіжними та вітчизняними організаціями

Інноватика

Мета навчальної дисципліни - отримання знань з основ теорії інноватики щодо сутності та особливостей інноваційних процесів, його складових та детермінант.

Завдання навчальної дисципліни:

·           надати уявлення про предмет інноватики як галузі наукового знання, а також основні етапи її становлення та розвитку;

Інфраструктура ринку інновацій

Паспорт:

/userfiles/Faculty_of_Economics_and_Administration/management/15_Pasport_D086nf-ra_rinku_D196nnovacD196j.doc

Крос-культурний менеджмент

Мета вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок щодо ефективного управління організаціями в умовах глобальної економіки з урахуванням особливостей і взаємодії різних культур.

Завдання дисципліни:

- висвітлити теоретико-методологічні і прикладні аспекти крос-культурного менеджменту;

- сформувати у студентів практичні навички і вміння щодо застосування методів і механізмів крос-культурного менеджменту;

- підготовити студентів до роботи у мультикультурному середовищі сучасного бізнесу

Організаційно-економічне проектування розвитку підприємства

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок щодо проведення організаційно-економічного проектування розвитку підприємства

Завдання навчальної дисципліни :

-          опанування теоретично-методологічними та прикладними аспектами процесу організаційно-економічного проектування  розвитку підприємства;

-          формування у студентів  практичних навичок щодо  розробки  організаційно-економічних проектів, що забезпечують розвиток  підприємства 

Предмет організаційно-економічного проектування розвитку підприємства – процес організаційно- економічного проектування розвитку підприємства на основі  визначення концептуальних положень та  обгрунтування  проектів розвитку, оцінювання передумов, можливостей  та наслідків їх реалізації

Організаційний аналіз

Мета навчальної науки: формуваннясистеми знань щодо методів аналізу та діагностики організаційного потенціалу підприємств різного типу, для визначення можливих та необхідних станів їх організаційних елементів, що дозволяє забезпечити відповідну інформаційну базу для проектування (перепроектування) систем управління з метою підвищення їх гнучкості з позицій концепції організаційного розвитку та удосконалення

Основи підприємництва

Мета навчальної науки –формування студентами базових знань з питань теорії і практики підприємницької діяльності як системи економічних, організаційних та правових відносин.

Завдання науки:

-         сформувати розуміння місця підприємництва в ринковій системі господарювання;

-         розкрити сутність підприємництва, принципи його ведення та сучасні форми його реалізації;

-         ознайомити із сучасним станом розвитку підприємництва та правового поля для його здійснення;

-         сформувати у студентів цілісне бачення проблематики  підприємницької діяльності та навички підприємницького мислення

Технологічний менеджемент

Мета навчальної дисципліни– формування у студентів системи теоретичних знань та практичних навичок з питань  управління технологічним розвитком  підприємства , розробки, придбання та  впровадження  нових технологій.

Завдання навчальної дисципліни:

-          опанування теоретично-методологічними  положення технологічного менеджменту ;

-          формування у студентів  практичних навичок щодо  аналітичного забезпечення та планування технологічного розвитку підприємств,  управління розробкою, придбанням та впровадженням нових технологій в діяльність підприємств

 Предмет  технологічного менеджменту– система  та процес управління технологічним розвитком підприємствана основі  визначення  його концептуальних положень та  розкриття практичного інструментарію  - аналіз та планування технологічного розвитку,  управління розробкою, придбанням та  впровадженням нових технологій в діяльність підприємства

Технологічні процеси галузей промисловості

Мета опанування дисципліни у контексті підготовки фахівців певної спеціальності, її взаємозв’язок з іншими дисциплінами навчального плану.

Мета дисципліни "Системи технологій" полягає в опануванні  студентами комплексу знань щодо сутності та закономірностей  формування промислових технологій як складової економічної діяльності (за визначенням класифікатора ДК 009 – 96) у системі збалансованих грошових і матеріально-енергетичних потоків конверсії природного ресурсу у споживчу вартість

Бізнес-планування

Мета дисципліни «Бізнес-планування» - формування у слухачів системи знань про методику і технологію розробки бізнес-плану, про зміст його розділів, а також навичок і вмінь складання бізнес-плану підприємницького проекту.

Управління власністю

Дисципліна «УПРАВЛІННЯ ВЛАСНІСТЮ»

Мета:надання студентам системи теоретичних і прикладних знань щодо формування та розпорядження власністю суб’єктівгосподарювання, а також навичок з адміністрування та контролю за використанням власності

Виробнича Практика (К-ра Менеджменту)

Метою виробничої практики студентів бакалаврського рівня підготовки є поглиблення та закріплення теоретичних знань, а також опанування застосовуваних на практиці прийомів і методів організації управлінської діяльності.

Завдання виробничої практики: студент повинен сформувати систему вмінь і набути навичок вирішення типових завдань відповідно до посад, які може обіймати випускник вищого навчального закладу - бакалавр з менеджменту

Комплексний тренінг

Головною метою «Комплексного тренінгу» є формування у студентів навичок прийняття послідовних управлінських рішень щодо забезпечення ефективного функціонування сучасного підприємства в динамічному конкурентному середовищі.

Серед завдань тренінгу є: систематизація та закріплення теоретичних знань з низки дисциплін економічного та управлінського спрямування; поглиблення розуміння взаємозв’язку та взаємовпливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища діяльності бізнес-організації на її результати; опанування різних моделей прийняття управлінських рішень; формування навичок розробки та обґрунтування як стратегічних так і тактичних управлінських рішень; формування аналітичних навичок обробки великої кількості управлінської інформації з визначенням критичних факторів впливу на ситуацію прийняття рішення; напрацювання навичок оптимізації результату діяльності компанії з огляду на прийняття комплексу взаємопов’язаних управлінських рішень; формування діагностичних навичок щодо причин виникнення позитивних або від’ємних результатів діяльності компанії; напрацювання принципово важливої навички командної роботи, яка є не лише об’єктивно необхідною для будь-якого фахівця, а й однією з найбільш запитаних з боку роботодавців

Діагностика діяльності підприємства
Інтелектуальна власність
Трансфер технологій
Управлінський аналіз підприємства
Управління персоналом малого підприємства
Управління фінансами малого підприємства
Венчурний бізнес (К-ра Менеджменту)
Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства
Менеджмент знань
Стартап менеджмент

Методичні матеріали:

https://drive.google.com/open?id=1OP3agX0dKKpdcAriO4chReZssenjBo3L

Стратегічне управління корпораціями
Технологія створення власного бізнесу
Управління змінами
Концепції та моделі сучасного менеджменту
Стратегічне управління розвитком бізнес-організацій
Вступ до спеціальності (К-ра Менеджменту)
Практичні заняття (заочна) К-ра Менеджменту
Тренінг (К-ра Менеджменту)