Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Антикризове управління організацією (бакалаврський рівень)

Мета:визначення сутності, місця, ролі, основних видів кризових явищ та стадій розвитку кризи організації; розкриття методичних підходів до розробки «правил ефективної поведінки» в умовах кризового стану; аналіз шляхів запобігання та подолання кризи зарубіжними та вітчизняними організаціями.

Завдання:

·     розпізнавання кризових явищ (симптоми, причини, природа, рівень та час впливу);

·     прогнозування наслідків розвитку кризових явищ та їх вплив на результати діяльності організації;

·     визначення можливостей запобігання кризи та/або її пом’якшення;

·     забезпечення функціонування організації в умовах кризи (особливо локальних, а також системної та стратегічної);

·     стабілізація діяльності окремих підсистем організації для подолання (пом’якшення) проявів системної кризи організації в цілому для створення можливостей її подальшого розвитку або ліквідації;

·     ліквідація наслідків кризи та/або ліквідація організації (в т.ч. за процедурою банкрутства);

·     розвиток організації на новій основі, якщо кризу вдалось подолати.

Предмет:загальні закономірності, принципи функціонування та розвитку економічної системи (організації) в умовах кризи на різних стадіях її розвитку, серед них: закономірності розвитку організацій на основі концепції життєвого циклу; процеси виникнення криз, їх симптоматика, види, стадії розвитку; методи та моделі діагностування стану організації в цілому та її підсистем; діяльність по попередженню кризи та виводу з неї організацій.

Змістовні модулі: життєвий цикл організації;фази життєвого циклу організації; управління життєвим циклом організації; зовнішнє середовище організації; «хвильові процеси» у зовнішньому середовищі; види кризових явищ в організації; характеристика криз в організації; діагностика кризового стану; криза збуту; продуктова реструктуризація; фінансова криза; контролінг в організації; криза постачання; ресурсний потенціал організації; ресурсні стратегії; виробничо-технологічна криза; виробничий потенціал; технології в організації; виробничо-технологічна реструктуризація та диверсифікація; криза управління персоналом; організаційна поведінка персоналу; організаційна криза; організаційно-управлінська реструктуризація; підсистема антикризового управління; етапи антикризового управління; типи антикризової реакції та антикризового управління; концепція подолання кризи; банкрутство.

Місце у структурно-логічній схемі :після вивчення наук (дисциплін)«Основи економічної науки», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент».

Паспорт:

 

Остання редакція: 20.03.16

Публікаціі з предмету