Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Віннікова Інна Ігорівна

Кафедра: Кафедра менеджменту
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

Сфера професійних інтересів:  менеджмент малого бізнесу, менеджмент інновацій, рекламний менеджмент,   ризики в малому та середньому бізнесі, застосування інноваційних цифрових технологій в маркетинговій діяльност, інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики.

Освіта: Національний Технічний Університет України "Київський політехнічний інститут " імені  Ігоря Сікорського" 1999 р.Спеціальність "Маркетинг" кваліфікація "Економіст-маркетолог".

Кандидат економічних наук У 2006 році захистила кандидатьську дисертацію у ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" на тему: "Рекламна діяльність фармацевтичних підприємств", отримала  науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.01.- Економіка, організація і управління підприємствами. 

У 2011 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту і адміністрування.

В 2017 році закінчила докторантуру ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

 Досвід викладацької роботи:  досвід викладацької роботи  становить  20 років.

Практичний досвід:  Стаж практичної роботи 10 років:

більше 7 років надання консультацій з питань управління на провідних підприємствах України

Викладацька діяльність

Навчальні дисципліни :  менеджмент та теорія організації 

Авторство виданих підручників та монографій:  

1.Павленко А.Ф., Гребньов М.Г., Віннікова І.І.  Методичні засади планування.Монографія.// Теорія і практика маркетингу в Україні. В колективній монографії – К.: КНЕУ, 2005. – 563-578 с. 

2. В 2010 році видано навчальний посібник з грифом МОН «Рекламний менеджмент».Рекламний менеджмент. Віннікова І.І. Короткий Г.І. // К.: ДАЖКГ, 2010. – 220 с. (загальний обсяг  - 9 д.а. авт. внесок – 8,5 д.а.). (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ( лист № 1/11 – 1246 від 26.02.2010р.)).

3. Розбудова системи управління бізнес-організацій в інноваційній економіці : монографія / [Л. О. Лігоненко, О. І. Гарафонова, Т. В. Омельяненко та ін.]; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2017. – 436 с. (загальний обсяг – 29,1 д.а.; в співавторстві  підготовлено підпункт 7.4. в колективній монографії «Консалтинг в антикризовому управлінні» (сс. 275-293)  авт. внесок – 0,50 д.а.).

Публікації: Автор 2 монографій (у співавторстві).Загальна кількість наукових публікацій - більше 64 зокрема за останні 5 років 13–  статтей  у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз, зокрема  - фахові наукометричні, 13; тез - 8. 
 
Автор  одного особового підручника з грифом Міністерства освіти та науки України "Рекламний менеджмент".  
 
Є автором ділової гри на тему: "Конкурентоспроможність підприємств ЖКГ".
 
Розроблено Кейс метод на тему: "Управління якістю – як важливий чинник конкурентоспроможності на фармацевтичному ринку", який опубліковано в Журналі «Маркетинг в Україні».
Є авторм 6 -ти навчально-методичних комплексів (НМК) :
1. Основи підприємницької діяльності.
2.Планування діяльності підприємства.
3. Управління персоналом.
4. Прогнозування та макроекономічне планування.
5. Маркетинг ЖКГ.
6. Маркетинг.
 
Приймала участь у розробці наступних робочих-навчальних програм:
1. Рекламний менеджмент.
2. Управління персоналом.
3. Маркетинг.
4. Аналіз інновацій
 
Є автором комплексної контрольної роботи з дисципліни: "Маркетинг";
 
Розроблено методичні  рекомендації  щодо самостійного  вивчення наступних   дисциплін: 
1.Рекламний менеджмент.
2. Управління персоналом.
3.Аналіз  інновацій.
 
Участь у професійних обє'днаннях за спеціальністю: Член  Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес освіти (УАРМБО).
 
Підвищення кваліфікації:

1.Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" з 21.01.2013 по 7.02.2013 р.на кафедрі маркетингу "Іституту економіки і менеджменту ВМУРоЛ "Україна" (свідоцтво № 2618 від 28.02.2013).

2. ДВНЗ КНЕУ  імені Вадима Гетьмана інститут післядипломноїної освіти за програмою " Сучасні ІКТ у навчальному процесі економічного університету" Свідоцтво №02070884/155115-17. Дата видачі 20.12.2017 р.

Інші досягнення:

1.

2. Подяка ДВНЗ "Київський  національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"