Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бізнес-інформатика

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

  1. Знання: технології використання додаткових засобів MS Excel — SmartTable, Power BI, Power Query, Power Pivot, Power View для аналізу великих масивів економічних даних; технологію використання засобів MS Excel для розв’язання задач фінансового аналізу; технологію проведення аналізу маркетингових стратегій підприємства засобами MS Excel; технології візуалізації економічних даних засобами MS Excel; технологію автоматизації рутинних операцій та програмування обчислень за допомогою макросів та функції користувача у MS Excel.
  2. Уміння: добирати та використовувати засоби MS Excel для здійснення оперативного аналізу, у тому числі за допомогою інфографіки, великих масивів даних щодо складних соціально-економічних систем; проводити в MS Excel оцінку банківських боргових операцій та визначати ефективність інвестицій; здійснювати аналіз маркетингових стратегій підприємства засобами MS Excel; використовувати програмні модулі VBA для створення автоматизованого користувацького інтерфейсу; використовувати інноваційні засоби ІКТ під час розв’язування завдань фахового спрямування на рівні трансформації та творчості.
Остання редакція: 16.03.19

Публікаціі з предмету

  • Бізнес-інформатика 076 (209.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Е08 «Підприємницька діяльність»09 Січня 2019 р.