Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформатика (галузь знань 24—Сфера обслуговування)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент набуваєтакихрезультатівнавчання:

  1. Знання: сутністьінтеграційних зв’язків інформатики в системі фундаментальних наук та її роль уформуванні інформаційної культури суспільства; технології аналізу у сфері туристичної діяльності для виявлення та оцінки наявних потреб інформатизації; технології організації та автоматизації роботи з текстовими та числовими даними складної структури у різних програмних середовищах; технології проведення програмними засобами аналізу та візуалізації економічних та фінансових даних; технології здійснення соціологічних опитувань засобами хмарних технологій та аналізу їх результатів програмними засобами.
  2. Уміння: збирати, формалізовувати, систематизувати, структурувати, опрацьовувати дані для вирішення прикладних задач у сфері туризму; добирати та використовувати засоби офісних додатків для проведення фінансового, економічного, графічного та статистичного аналізу даних; автоматизовувати робочий процес з використанням комп’ютерної техніки та мереж, офісних і гіпертекстових технологій; здійснювати науково-дослідницькі роботи та представляти їх результати засобами мультимедійних презентацій та в інтернет-просторі; розробляти концепцію веб-сайта та реалізовувати її засобами інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до правил технічного, психологічного та стилістичного дизайну.
Остання редакція: 16.03.19

Публікаціі з предмету

  • Інформатика 242 (383 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 24 «Сфера обслуговування», спеціальності 242 «Туризм», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Р05 «Туризм»09 Січня 2019 р.