Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прикладна інформатика (для спец. Психологія)

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Прикладна інформатика" студент повинен набути такі результати навчання:

  1. Знання: місця та інтеграційних зв’язків інформатики в системі фундаментальних наук та її ролі уформуванні інформаційної культури суспільства; технології аналізу предметної області в прикладних сферах для виявлення та оцінки наявних потреб інформатизації; технології організації та автоматизації роботи з текстовими та числовими даними складної структури у різних програмних середовищах; технології проведення програмними засобами аналізу та візуалізації економічних даних; технології соціологічних та політичних опитувань засобами хмарних технологій та аналізу їх результатів програмними засобами.
  2. Уміння: збирати, формалізовувати, систематизувати, структурувати, перетворювати та опрацьовувати дані та зберігати їх у обраному програмному середовищі для вирішення прикладних задач фахового спрямування; добирати та використовувати засоби офісних додатків для проведення економічного, графічного та статистичного аналізу, аналізу баз даних та візуалізації даних; автоматизовувати робочий процес з використанням комп’ютерної техніки та мереж, офісних і гіпертекстових технологій; візуалізовувати результати досліджень та представляти їх засобами мультимедійних презентацій та в інтернет-просторі; розробляти візуальну концепцію веб-сайта та реалізовувати її засобами інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до правил технічного, психологічного та стилістичного дизайну.
Остання редакція: 16.03.19

Публікаціі з предмету

  • Прикладна інформатика 053 (807.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 053 «Психологія (за спеціалізаціями)», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6У03 «Економічна та соціальна психологія»18 Березня 2019 р.