Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прикладна інформатика (для спец. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Прикладна інформатика" студент повинен набути такі результати навчання:

  1. Знання: місця та інтеграційних зв’язків інформатики в системі фундаментальних наук та її ролі уформуванні інформаційної культури суспільства; технології аналізу предметної області в прикладних сферах для виявлення та оцінки наявних потреб інформатизації; технології організації та автоматизації роботи з текстовими та числовими даними складної структури у різних програмних середовищах; технології проведення програмними засобами аналізу та візуалізації економічних та фінансових даних; технології соціологічних та політичних опитувань засобами хмарних технологій та аналізу їх результатів програмними засобами.
  2. Уміння: збирати, формалізовувати, систематизувати, структурувати, перетворювати та опрацьовувати дані та зберігати їх у обраному програмному середовищі для вирішення прикладних задач фахового спрямування; добирати та використовувати засоби офісних додатків для проведення фінансового, економічного, графічного та статистичного аналізу, аналізу баз даних та візуалізації даних; автоматизовувати робочий процес з використанням комп’ютерної техніки та мереж, офісних і гіпертекстових технологій; візуалізовувати результати досліджень та представляти їх засобами мультимедійних презентацій та в інтернет-просторі; розробляти візуальну концепцію веб-сайта та реалізовувати її засобами інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до правил технічного, психологічного та стилістичного дизайну.

Методичне забезпечення з навчальної дисципліни для освітніх програм:

  1. Підприємництво
  2. Комерційна діяльність та логістика
  3. Міжнародний бізнес
Остання редакція: 24.02.20

Публікаціі з предмету

  • Прикладна інформатика 076 (6Р04) (1.7 MB)Методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Р04 «Комерційна діяльність і логістика»26 Листопада 2019 р.