Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прикладна інформатика (для спец. Право)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

  1. Знання: місця та інтеграційних зв’язків інформатики в системі фундаментальних наук та її ролі уформуванні інформаційної культури суспільства; технології аналізу предметної області в прикладних сферах для виявлення та оцінки наявних потреб інформатизації; технології організації та автоматизації роботи з текстовими та числовими даними складної структури у різних програмних середовищах; технології проведення програмними засобами аналізу та візуалізації даних в галузі права; технології соціологічних та політичних опитувань засобами хмарних технологій та аналізу їх результатів програмними засобами.
  2. Уміння: збирати, формалізовувати, систематизувати, структурувати, перетворювати та опрацьовувати дані та зберігати їх у обраному програмному середовищі для вирішення прикладних задач фахового спрямування; добирати та використовувати засоби офісних додатків для проведення фінансового, економічного, графічного та статистичного аналізу даних в галузі права, аналізу правових баз даних та візуалізації правових даних; автоматизовувати робочий процес з використанням комп’ютерної техніки та мереж, офісних і гіпертекстових технологій; візуалізовувати результати досліджень та представляти їх засобами мультимедійних презентацій та в інтернет-просторі; розробляти візуальну концепцію веб-сайта та реалізовувати її засобами інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до правил технічного, психологічного та стилістичного дизайну.
Остання редакція: 16.03.19

Публікаціі з предмету

  • Прикладна інформатика 081(6Ю01,6Ю02) (378.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6Ю01 «Правознавство», 6Ю02 «Право національної безпеки»18 Березня 2019 р.
  • Прикладна інформатика 081(6Ю03) (309.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Ю03 «Право громадської і політичної діяльності»18 Березня 2019 р.