Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прикладна інформатика (для спец. Фінанси, банківська справа та страхування)

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Прикладна інформатика" студент повинен набути такі результати навчання:

 

Знання: місця та інтеграційних зв’язків інформатики в системі фундаментальних наук та її ролі уформуванні інформаційної культури суспільства; технології аналізу предметної області в прикладних сферах для виявлення та оцінки наявних потреб інформатизації; технології організації та автоматизації роботи з текстовими та числовими даними складної структури у різних програмних середовищах; технології проведення програмними засобами аналізу та візуалізації економічних та фінансових даних.

Уміння: збирати, формалізовувати, систематизувати, структурувати, перетворювати та опрацьовувати дані та зберігати їх у обраному програмному середовищі для вирішення прикладних задач фахового спрямування; добирати та використовувати засоби офісних додатків для проведення фінансового, економічного, графічного та статистичного аналізу, аналізу баз даних; автоматизовувати робочий процес з використанням комп’ютерної техніки та мереж, офісних і гіпертекстових технологій.

Методичне забезпечення з навчальної дисципліни для освітніх програм:

  1. Фінанси
  2. Корпоративні фінанси
  3. Банківський бізнес
  4. Митна справа
  5. Страховий бізнес
  6. Інвестиційний менеджмент
Остання редакція: 11.03.20