Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Прикладна інформатика (для спец. Фінанси, банківська справа та страхування)

У результаті вивчення навчальної дисципліни "Прикладна інформатика" студент повинен набути такі результати навчання:

 

Знання: місця та інтеграційних зв’язків інформатики в системі фундаментальних наук та її ролі уформуванні інформаційної культури суспільства; технології аналізу предметної області в прикладних сферах для виявлення та оцінки наявних потреб інформатизації; технології організації та автоматизації роботи з текстовими та числовими даними складної структури у різних програмних середовищах; технології проведення програмними засобами аналізу та візуалізації економічних та фінансових даних.

Уміння: збирати, формалізовувати, систематизувати, структурувати, перетворювати та опрацьовувати дані та зберігати їх у обраному програмному середовищі для вирішення прикладних задач фахового спрямування; добирати та використовувати засоби офісних додатків для проведення фінансового, економічного, графічного та статистичного аналізу, аналізу баз даних; автоматизовувати робочий процес з використанням комп’ютерної техніки та мереж, офісних і гіпертекстових технологій.

Остання редакція: 18.03.19

Публікаціі з предмету

  • Прикладна інформатика 072 (1.1 MB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Ф06 «Митна справа»18 Березня 2019 р.
  • Прикладна інформатика 072(6Ф03,6Ф04,6Ф05) (1.2 MB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Прикладна інформатика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Ф03 «Фінанси», 6Ф04 «Корпоративні фінанси», 6Ф05 «Банківський бізнес»18 Березня 2019 р.