Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Чисельні методи (галузь знань 12 - Інформаційні технології)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

  1. Знання: теоретичних основ та математичного апарату, необхідного для чисельного аналізу та розв’язання задач математичного та функціонального аналізу, лінійної алгебри, теорії ймовірностей, методів оптимізації тощо; основних спеціалізованих інструментальних засобів для роботи з чисельною математикою.
  2. Уміння: застосовувати методи чисельної математики до розв’язання прикладних математичних задач із використанням сучасних пакетів математичного та комп’ютерного моделювання; ефективно використовувати чисельні методи на практиці при обробці експериментальних даних.

Методичне забезпечення з навчальної дисципліни для освітньої програми:

Системний аналіз 

Остання редакція: 17.03.20

Публікаціі з предмету

  • Чисельні методи (278 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Чисельні методи» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 124 «Системний аналіз», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6І04 «Системний аналіз»09 Січня 2019 р.