Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделювання складних систем (галузь знань 12 - Інформаційні технології)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

  1. Знання: теоретичних основ та математичного апарату, необхідного для аналізу динаміки та топології складних нелінійних систем; системних принципів, закономірностей побудови та механізмів еволюції нелінійних нерівноважних динамічних систем; характеристик та критеріїв їх складності, умов виникнення режимів самоорганізації та детермінованого хаосу.
  2. Уміння: застосовувати  методи аналізу складної поведінки нелінійних динамічних систем; досліджувати взаємозв’язки та закономірності в процесах еволюції та самоорганізації в складних системах; інтерпретувати просторово-часові явища в складних динамічних системах; аналізувати складний регулярний та хаотичний рух та діагностувати наявність довгої пам’яті.

Методичне забеспечення навчальної дисципліни для освітної програми:

Системний аналіз

 

Остання редакція: 17.03.20

Публікаціі з предмету

  • Моделювання складних систем (259 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Моделювання складних систем» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 6.040303 «Системний аналіз», спеціальності 125 «Кібербезпека», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6І05 «Кібербезпека»09 Січня 2019 р.