Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Системний аналіз соціально-економічних процесів (галузь знань 05 - Соціальні та поведінкові науки)

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

 1. Знання:
 2. основні принципи дослідження соціально-економічних процесів і систем, їх властивості;
 3. базові поняття системного аналізу;
 4. основні методи дослідження складних моделей соціально-економічних процесів і систем;
 5. основи математичного програмування.
 6. Уміння:
 7. класифікувати складні системи, використовувати принцип Ешбі для обґру-нтування ієрархічної структури;
 8. будувати моделі, що описують соціально-економічні процеси або систему та вибирати критерії оцінки;
 9. досліджувати складні моделі, проводячи декомпозицію та структуризацію;
 10. будувати дерево цілей, дерево ресурсів та дерево моделей, вибирати критерії ефективності
 11. на базі засвоєних теоретичних основ та одержаних практичних навичок розв’язувати задачі аналізу та синтезу складних соціально-економічних та інформаційних процесів і систем;
 12. розробляти, планувати та реалізовувати заходи, спрямовані на розв’язання проблемних ситуацій;
 13. розробляти й аналізувати моделі і алгоритми розв'язання економічних задач з позицій системного підходу;
 14. оцінювати складність і адекватність моделей і алгоритмів;
 15. застосовувати методологію структурного та об’єктно-орієнтованого під-ходу у процесі розробки моделей соціально-економічних процесів.
Остання редакція: 16.03.19

Публікаціі з предмету

 • Системний аналіз соціально-економічних процесів 051 (6і02) (271 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Системний аналіз соціально-економічних процесів» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02 «Соціально-економічна статистика»09 Січня 2019 р.