Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Системний аналіз (галузь знань 12 - Інформаційні технології)

для студентів галузі знань 12 "Інформаційні технології"
освітня програма
6101 "Комп'ютерні науки

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати навчання:

1.      Знання:

1.1) основні принципи дослідження складних процесів і систем, їх властивості;

1.2) базові поняття системного аналізу;

1.3) основні методи дослідження моделей складних процесів і систем;

1.4) основи математичного програмування.

2.      Уміння:

2.1) будувати дерево цілей, дерево ресурсів та дерево рішень, вибирати критерії ефективності

2.2) будувати моделі, що описують соціально-економічні процеси або систему та вибирати критерії оцінки;

2.3) досліджувати складні моделі, проводячи декомпозицію та структуризацію;

2.4) класифікувати складні системи, використовувати принцип Ешбі для обґру-нтування ієрархічної структури;

2.5) на базі засвоєних теоретичних основ та одержаних практичних навичок розв’язувати задачі аналізу та синтезу складних соціально-економічних та інформаційних процесів і систем;

2.6) розробляти, планувати та реалізовувати заходи, спрямовані на розв’язання проблемних ситуацій;

2.7) розробляти й аналізувати моделі і алгоритми розв'язання економічних задач з позицій системного підходу;

2.8) оцінювати складність і адекватність моделей і алгоритмів;

застосовувати методологію структурного та об’єктно-орієнтованого підходу у процесі розробки моделей соціально-економічних процесів.

Методичне забезпечення з навчальної дисципліни для освітньої програми:

Комп’ютерні науки

Остання редакція: 17.03.20

Публікаціі з предмету

  • Системний аналіз 122 (301 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Системний аналіз» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі «12 Інформаційні технології», спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і03 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»09 Січня 2019 р.