Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація судових та правоохоронних органів

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1. Предмет, завдання, система, та основні поняття курсу „Організація судових та правоохоронних органів”. Законодавство та інші правоохоронні акти про судові та правоохоронні органи.
Тема  2. Судова влада і судова система. Принципи правосуддя.
Тема 3. Суди загальної юрисдикції.
Тема 4. Конституційний Суд України.
Тема 5. Статус суддів, народних засідателів та присяжних.
Тема 6. Вища рада юстиції.
Модуль ІІ.
Тема 7. Прокуратура України.
Тема 8. Органи внутрішніх справ.
Тема 9. Служба безпеки України.
Тема 10. Податкова міліція та інші правоохоронні органи.
Тема 11. Органи досудового слідства.
Тема 12. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
Тема 13. Органи юстиції України. Нотаріат.
Тема 14. Адвокатура в Україні.
Викладацький склад:

доцент, кандидат юридичних наук О.Ф. Климюк
асистент О.В. Харенко
Тривалість:  150  год., кредити ЕСТS — 5, семестр — 1.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 44 академічних годин),
семінарські та практичні заняття (загальний обсяг — 64  академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 30 академічних годин).
Оцінювання
Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Підсумковою формою контролю знань із даної дисципліни є іспит.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю.

Остання редакція: 20.04.16

Публікаціі з предмету

  • Організація судових та правоохоронних органів (25.7 KB)паспорт щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів” .Дисципліна бакалаврського рівня. 06 Жовтня 2016 р.
  • Організація судових та правоохоронних органів (526 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Організація судових та правоохоронних органів” 660103 Жовтня 2016 р.