Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Дисципліни бакалаврського рівня

Анатомія і фізіологія нервової системи

Вікова та педагогічна психологія

Вступ до спеціальності Психологія (Каф. педагогіки та психології)

Диференційна психологія

Експериментальна психологія

Загальна психологія

Історія психології

Математичні методи в психології

Методологія та методи психологічного дослідження

Основи біології і генетики людини

Основи психології та педагогіки

Основи самоосвіти

Педагогіка

Практикум із загальної психології. Афективна сфера особистості

Практикум із загальної психології. Мотиваційно-поведінкова сфера особистості

Практикум із загальної психології. Пізнавальна сфера особистості

Психодіагностика

Психологія

Психологія професійної діяльності

Психологія та педагогіка

Психофізіологія

Етнопсихологія

Методика викладання права

Методика викладання економіки

Педагогічна риторика

Педагогічна психологія

Політична психологія

Психологія та культура ділового спілкування

Психологія діяльності та навчальний менеджмент

Психологія здоров’я

Психологія спілкування

Реабілітаційна педагогіка

Юридична психологія

Загальна психологія. Пізнавальна сфера особистості

Педагогічна практика

Загальна психологія. Афективна сфера особистості

Загальна психологія. Мотиваційно-поведінкова сфера особистості

Методологія та методи наукового дослідження

Риторика

Економічна психологія

Гендерна психологія

Історія вітчизняної педагогіки

Клінічна психологія

Комунікативні процеси в навчанні

Методологія і дидактика професійної освіти

Навчальний менеджмент

Організаційна психологія

Організаційне консультування

Основи психосоматики

Практикум організаційної психології

Психологія спілкування навчальний менеджмент

Психологія конфлікту

Психологія маркетингової реклами

Соціальна психологія (К-ра педагогіки та психології)

Вікова психологія

Порівняльна педагогіка

Психологія ділового спілкування

Психологія кризових станів

Психологія прийняття рішень

Психологія соціального впливу

Психокорекція

Професійна освіта (Економіка)

 

 

Остання редакція: 23.04.19
Анатомія і фізіологія нервової системи

Мета навчальної дисципліни «Анатомія і фізіологія нервової системи людини» – ознайомити студентів з закономірностями анатомічної та функціональної організації нервової системи людини, сформувати уявлення про нейрофізіологічний субстрат психічних явищ та поведінки. При вивченні предмета слід пам’ятати, що функціонування нервової системи є основою формування психічних явищ, а процеси функціонування нервових структур значною мірою визначаються їх будовою і взаємозв’язками

Вступ до спеціальності Психологія (Каф. педагогіки та психології)

Метою навчальної дисципліни«Вступ до спеціальності» є оволодіння узагальненою характеристикою професії психолога,     опанування основним науково-теоретичним апаратом спеціальності «Психологія» та практичними уміннями застосовувати на практиці загально-психологічні методи дослідження особистості, вивчення психічних феноменів

Диференційна психологія

«Диференціальна психологія» є нормативною дисципліною для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», її засвоєння ґрунтується на знаннях із загальної психології, психофізіології, психології особистості, соціальної психології, є основою для вивчення педагогічної психології, психології праці, психології управління, індивідуального консультування

Експериментальна психологія

Метою вивчення науки «Експериментальна психологія» є забезпечення майбутніх психологів основами знань про систему методів психологічного дослідження та формування практичних вмінь проведення емпіричного (експериментального) психологічного дослідження.

Загальна психологія

Мета навчальної дисципліни:закласти фундамент наукових психологічних знань, понять, категорій, принципів, проблем, законів та закономірностей про психічну діяльність людини, сформувати науково-психологічне мислення для подальшого вивчення широкого кола психологічних дисциплін.

Завдання:оволодіти головними базовими поняттями і категоріями загальної психології, зокрема, об’єкт психології, предмет психології, метод, методологія, психіка, свідомість, самосвідомість, несвідоме, психічні явища тощо

Історія психології

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю успішності навчання студентів з дисципліни «Історія психології» розроблено відповідно до ухвали Вченої ради від 01

Методологія та методи психологічного дослідження

Курс «Методологія та методи психологічного дослідження»є нормативним для підготовки бакалаврів за спеціальністю «Психологія».

Одним із важливих завдань вищої освіти є розвиток дослідницьких умінь студентів. Як у повсякденній, так і професійній діяльності постійно відчувається потреба у вирішенні різноманітних науково-практичних проблем, які можуть розглядатися як дослідницькі завдання, що вимагають для свого вирішення спеціальних умінь та навичок

Основи біології і генетики людини

Метою вивчення «Основ біології та генетики людини» є формування системи знань про закономірності функціонування організму людини, механізми спадковості й мінливості як основу біологічної еволюції виду Homo sapiens, біогенетичну детермінованість психофізіологічних властивостей людини.

 

Основи психології та педагогіки

Вивчення науки «Основи психології та педагогіки» дозволяє пізнати закономірності своєї психічної діяльності, сформувати потребу в особистісному розвитку і самовдосконаленні, навчитись виявляти психологічні особливості інших людей, будувати позитивні стосунки з оточенням і досягати індивідуальних цілей в процесі навчання. Тим самим створюються умови для кращої адаптації студентів-першокурсників до навчання в університеті і закладаються основи ефективної реалізації майбутньої професійної діяльності

Практикум із загальної психології. Афективна сфера особистості

Мета дисципліни «Практикум з загальної психології.Афективна сфера особистості»навчитися застосовувати отримані загально психологічні знання для дослідження закономірностей психічної діяльності людини, забезпечити умови формування навичок і вмінь їх практичного використання, сприяти розвитку професійного наукового і практичного психологічного мислення

Практикум із загальної психології. Мотиваційно-поведінкова сфера особистості

Мета дисципліни «Практикум з загальної психології. Мотиваційно-поведінкова сфера особистості»– навчитися застосовувати отримані загальнопсихологічні знання для дослідження закономірностей психічної діяльності людини, забезпечити умови формування навичок і вмінь їх практичного використання, сприяти розвитку професійного наукового і практичного психологічного мислення

Практикум із загальної психології. Пізнавальна сфера особистості

Мета дисципліни «Практикум з загальної психології. Пізнавальна сфера особистості»–навчитися застосовувати отримані загальнопсихологічні знання для дослідження закономірностей психічної діяльності людини, забезпечити умови формування навичок і вмінь їх практичного використання, сприяти розвитку професійного наукового і практичного психологічного мислення

Психодіагностика

Метою вивчення науки «Психодіагностика» є опанування базовими знаннями щодо основних принципів та інструментів психодіагностичного обстеження, формування вмінь його проведення та використання результатів.                                                                                                              

Психологія професійної діяльності

Мета навчальної дисципліни «Психологія професійної діяльності» – знати та вміти пояснювати основні психологічні поняття, принципи, закономірності, теорії і положення сучасної психології праці, навчитись визначати особливості трудової діяльності працівників, проводити процедури аналізу трудової діяльності, а також набути досвіду професійної рефлексії як майбутнього фахівця-психолога

Психофізіологія

Мета навчальної науки «Психофізіологія»: формування системи наукових уявлень про фізіологічні механізми, принципи і закономірності психічної діяльності і поведінки людини та умінь застосовувати ці знання у практичній роботі і прикладних дослідженнях професійної діяльності психолога.

Завдання: оволодіти теоретико-методологічними основами психофізіології людини та сучасними методами дослідження психофізіологічних функцій, сформувати уявлення про сучасний стан розвитку психофізіології

Етнопсихологія

Метоювивчення дисципліни «Етнопсихологія» є: опанування теоретичними знаннями наукового розуміння складних процесів духовно-психічного розвитку народу; етнічної, культурологічної, психологічної своєрідності людей, народів, націй, що виокремлюються у ході їхнього розвитку.

Завдання:

-   сформувати цілісне уявлення про специфіку етнопсихології, її об’єкт і предмет, про її історію в зарубіжній і вітчизняній психології, перспективи її подальшого розвитку;

-   сформувати у студентів уявлення про етнопсихологічні, етнокультурні та етносоціальні процеси, що відбуваються у сучасному суспільстві;

-  навчити студентів органічно пов’язувати здобуті психологічні знання та навички з практичним розв’язанням проблем міжетнічного пізнання та спілкування

Педагогічна психологія

Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки курсу «Педагогічна психологія» розроблено з урахуванням вимог щодо підготов­ки практичних психологів

Політична психологія

Метою вивчення політичної психології як інтегрованої галузі політології і психології є формування системи знань про основні психологічні компоненти та феномени (ціннісні орієнтації і певні міркування пов’язані з політикою; думки, настрої, почуття, волю, особливості характеру, потреби, мотиви, традиції), ознайомлення з найважливішими т

Психологія здоров’я

Мета навчальної дисципліни «Психологія здоров’я»: формування системи знань про психологічні аспекти здорового способу життя, психологічні основи виникнення хвороб, вплив психологічних чинників на здоров’я людей і виникнення хвороб та умінь застосовувати ці знання у наукових дослідженнях і у психологічній практиці

Психологія спілкування

Робоча навчальна програма з дисципліни „Психологія спілкування»  є нормативним документом КНЕУ, розробленим кафедрою педагогіки та психології на основі освітньо-професійної програми з підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для забезпечення психолого-педагогічної підготовки студентів до фахової та викладацької діяльності.

Програма розроблена з урахуванням рекомендацій Міносвіти України “Про реалізацію заходів Державної національної програми “Освіта” (Україна XXI століття)” – психолого-педагогічна  підготовка студентів та досвіду засвоєння цієї дисципліни студентами (самопрезентація, психолого-педагогічний та комунікативний аспект управлінської діяльності тощо)

Реабілітаційна педагогіка

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних знань з Реабілітаційної діяльності педагога та його вмінь розробки практичних методик корекційної роботи з відповідними категоріями дітей та підлітків                                                                                                          

Загальна психологія. Пізнавальна сфера особистості

Мета навчальної дисципліни«Загальна психологія»: закласти фундамент наукових психологічних знань, понять, категорій, принципів, проблем, законів та закономірностей про психічну діяльність людини, сформувати науково-психологічне мислення для подальшого вивчення широкого кола психологічних дисциплін.

Завдання:оволодіти головними базовими поняттями і категоріями загальної психології, зокрема, об’єкт психології, предмет психології, метод, методологія, психіка, свідомість, самосвідомість, несвідоме, психічні явища тощо

Педагогічна практика

Педагогічна практика завершує психолого-педагогічну підготовку студентів Університету до викладацької діяльності, що розглядається як професійне спрямування освітньо-професійно-орієнтованого циклу навчальних дисциплін: “Психологія діяльності та навчальний менеджмент” (загальна та вікова психологія, дидактика, управління навчальною діяльністю тощо), “Психологія спілкування” (професійне спілкування, педагогічна майстерність тощо), “Методика викладання права” (планування та проведення занять з юридичних  дисциплін для різних освітньо-вікових груп, розробка дидактичних та методичних матеріалів до занять з правової тематики, обґрунтування доцільності та ефективне застосування активних методів навчання в процесі вивчення правознавства), курсова робота з циклу психолого-педагогічних дисциплін (теоретико-практична реалізація всіх аспектів підготовки та проведення занять з права в дитячих садках, початковій, середній, старшій школі, коледжах, училищах, вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти)

Загальна психологія. Афективна сфера особистості

Мета навчальної дисципліни «Загальна психологія. Афективна сфера особистості»: закласти фундамент наукових психологічних знань, понять, категорій, принципів, проблем, законів та закономірностей про психічну діяльність людини, сформувати науково-психологічне мислення для подальшого вивчення широкого кола психологічних дисциплін

Загальна психологія. Мотиваційно-поведінкова сфера особистості

Мета навчальної дисципліни«Загальна психологія»:закласти фундамент наукових психологічних знань, понять, категорій, принципів, проблем, законів та закономірностей про психічну діяльність людини, сформувати науково-психологічне мислення для подальшого вивчення широкого кола психологічних дисциплін.

Завдання: